Statutul antrenorului

HOTARARE Nr. 343 din 30 martie 2011
privind aprobarea Statutului antrenorului
EMITENT: GUVERNUL ROMĂ‚NIEI
PUBLICAT AZI: MONITORUL OFICIAL NR. 301 din 2 mai 2011

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicataƒ, al art. 60 si 61 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificaƒrile si completaƒrile ulterioare,

Guvernul Romaniei adoptaƒ prezenta hotaƒrare.

ART. 1
Se aprobaƒ Statutul antrenorului, prevaƒzut in anexa care face parte integrantaƒ din prezenta hotaƒrare.
ART. 2
La data intraƒrii in vigoare a prezentei hotaƒrari se abrogaƒ Hotaƒrarea Guvernului nr. 255/2003 pentru aprobarea Statutului antrenorului, publicataƒ in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 191 din 26 martie 2003.
ART. 3
(1) Recunoasterea si echivalarea categoriilor de antrenor, prevaƒzute de Hotaƒrarea Guvernului nr. 255/2003, cu nivelurile de antrenor se fac astfel:
a) categoria a V-a se echivaleazaƒ cu nivelul de antrenor asistent;
b) categoria a IV-a si categoria a III-a se echivaleazaƒ cu nivelul de antrenor;
c) categoria a II-a se echivaleazaƒ cu nivelul de antrenor senior;
d) categoria I se echivaleazaƒ cu nivelul de antrenor maestru.
(2) Ocupatia de antrenor se clasificaƒ in urmaƒtoarele niveluri:
a) antrenor asistent;
b) antrenor;
c) antrenor senior;
d) antrenor maestru.
ART. 4
Orice referire la notiunea de categorie de antrenor, care este cuprinsaƒ in actele normative in vigoare, se consideraƒ a fi faƒcutaƒ la notiunea de nivel de antrenor astfel: nivelul de antrenor asistent pentru categoria a V-a, nivelul de antrenor pentru categoriile a IV-a si a III-a, nivelul de antrenor senior pentru categoria a II-a, nivelul de antrenor maestru pentru categoria I.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazaƒ:
Ministrul educatiei, cercetaƒrii,
tineretului si sportului,
Daniel Petru Funeriu

Ministrul muncii, familiei
sii protectiei sociale,
Ioan Nelu Botis

Bucuresti, 30 martie 2011.

Descarca Statutul Antrenorului.pdf