Statut FER

     STATUTUL
FEDERATIEI ECVESTRE ROMANE

 

 

 

 

Preambul

 

          Federatia Ecvestra Romana (prescurtat FER) a luat fiinta in 12.12.1930, fiind al-XXI-lea membru al Federatiei Ecvestre Internationale (FEI), la care a aderat in acelasi an. Actuala structura este continuatoarea de drept, fiind singura pe ramura de sport constituita in conditiile legii.

          In 20 noiembrie 2001, FER s-a reorganizat din unitate sportiva subordonata Ministerului Tineretului si Sportului in persoana juridica de drept privat, de utilitate publica, autonoma, neguvernamentala, apolitica si fara scop lucrativ, in baza Legii 69/2000, cap. V, art. 35-41, respectiv a O.G. 26/2000, cap. V, art 35-37. Ea este inscrisa in Registrul Federatiilor cu 45/02.04.02, avind Certificatul de Identitate Sportiva  nr  0000527

          FER are sediu social in Bucuresti, str.Vasile Conta nr. 16 sectorul 2. Consiliul de Administratie poate hotari schimbarea sediului social al FER si infiintarea de sedii secundare in orice alta localitate din tara.

          Durata de functionare a FER este pe termen nelimitat.

 

CAPITOLUL I           SCOPURI, MIJLOACE, PRINCIPII

 

Art. 01.  Federatia Ecvestra Romana are ca scopuri:

 

 1. Sa fie singura autoritate nationala care asigura cadrul organizat pentru concursuri nationale si internationale in toate disciplinele ecvestre.
 2. Sa elaboreze strategia nationala de dezvoltare a ramurii de sport, in concordanta cu strategia generala de organizare si dezvoltare a activitatii de educatie fizica si sport din Romania.
 3. Sa organizeze, conduca, controleze, orienteze, dezvolte si sa promoveze activitatea in domeniul sportului ecvestru, din sfera sa de competenta.
 4. Sa reprezinte Romania in competitiile internationale.
 5. Sa respecte regulile de incadrare cu specialisti, de igiena si de protectie si securitate a muncii aplicabile disciplinelor sportive, tuturor structurilor sportive.
 6. Sa incurajeze invatamintul in toate disciplinele ecvestre agreate si practica folosirii calului in scopuri de performante sportive si recreative (in colaborare cu ANS si MEC).
 7. Sa garanteze respectarea regulamentelor interne si internationale, etica sportului definita de C. O. R. si C. I. O.
 8. Sa incurajeze respectul principiilor si spiritului sporturilor ecvestre, in special in ceea ce priveste raportul om – cal (Codul de Conduita).
 9. Sa promoveze spiritul olimpic, intelegerea si cooperarea intre structurile sportive din toata tara, sa dezvolte autoritatea si prestigiul lor.
 10. Sa stabileasca si sa intretina relatii cu federatiile din alte tari, cu FEI si sa asigure participarea la intreceri si manifestari internationale a echipelor, sportivilor si specialistilor.
 11. Sa recunoasca interesele tuturor partilor participante la miscarea ecvestra (concurenti, proprietari, organizatori, oficiali si sponsori) creindu-le un cadru de dezvoltare.
 12. Sa apere interesele tuturor practicantilor sporturilor ecvestre si sa ii reprezinte.
 13. Sa apere interesele ramurii de sport in relatie cu organele legislative si administrative.
 14. Sa promoveze masurile de prevenire si control al utilizarii substantelor interzise si al metodelor neregulamentare in practica activitatii sportive.
 15. Sa previna si sa combata violenta prin promovarea spiritului de fair – play.
 16. Sa intervina (dupa abilitarea MAA) in selectia cailor de sport; sa participe la cresterea prestigiului international al cresterii calului de sport romanesc. Federatia poate primii subventii necesare acestei activitati in cadrul unui protocol intre ANS si MAA.
 17. Federatia Ecvestra Romana, in desfasurarea activitatii sale, respecta obligatiile si exercita drepturile prevazute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu orice alte drepturi si obligatii ce ii revin potrivit legislatiei in vigoare in domeniul dopajului in sport.

 

Art. 02. Pentru realizarea scopurilor propuse FER are ca mijloace:

 

 1. Grupeaza, prin afiliere, supravegheaza si controleaza, toate structurile sportive ecvestre – persoane juridice de drept privat si public – pe teritoriul Romaniei; faciliteaza crearea unora noi prin coordonarea activitatii si asistenta tehnica, morala si materiala.
 2. Intocmeste calendarul sportiv intern si international al sporturilor ecvestre din Romania.
 3. Stabileste reglementari privind desfasurarea competitiilor interne; coordoneaza organizarea tehnica a acestora.
 4. Organizeaza sau patroneaza competitiile internationale care au loc pe teritoriul Romaniei, cu avizul ANS.
 5. Organizeaza si coordoneaza intreaga activitate a arbitrilor si sefilor de pista, privind formarea perfectionarea, clasificarea si promovarea acestora, pe baza unui regulament propriu. Promoveaza orientarea metodica in materie de constructie a parcursurilor.
 6. Organizeaza, prin comisia veterinara controale, inspectii si teste ale programului antidoping (MCP).
 7. Colaboreaza cu structuri din cadrul ANS, MEC pentru formarea si perfectionarea specialistilor. Conform articolului 61 (2) din Legea 472/2004, carnetul de antrenor se eliberează de către Agenţia Naţională pentru Sport şi conferă titularului drepturile şi obligaţiile prevăzute în statutul antrenorilor, statutele şi regulamentele federaţiilor.
 8. Elaboreaza si urmareste aplicarea sistemului de programe, norme, bareme privind selectia.
 9. Acorda licentele pe nivel de probe si discipline, interne si internationale, percepind produsul vinzarii lor in calitate de unica autoritate.
 10. Evalueaza nivelul de maiestrie a practicantilor cu licenta eliberindu-le atestate corespunzatoare. Participa, prin specialisti, la cursurile pentru monitori in turismul ecvestru.
 11. Stabileste conditiile de afiliere; omologheaza si verifica conditiile minimale de functionare a structurilor sportive ecvestre,.
 12. Elaboreaza si realizeaza planurile de pregatire si de participare a sportivilor si loturilor de performanta la competitiile internationale, detinand in exclusivitate competenta de inscriere.
 13. Avizeaza infiintarea asociatiilor judetene de resort si cea a municipiului Bucuresti.
 14. Instituie sistemul de informare si documentare, editeaza si publica documente, buletine informative, reviste de specialitate.
 15. Organizeaza simpozioane, cursuri si stagii pe  probleme  organizatorice, tehnico – metodice, marketing, sponsorizare, etc.
 16. Creaza si acorda premii, recompense si distinctii in conditiile legii.
 17. Exercita puterea disciplinara in termenii prevazuti de Legea Sportului 69/2000, Legea 551/2004, si potrivit Regulamentelor Intern si de Disciplina.
 18. Colecteaza fonduri pentru finantarea activitatii federatiei, in conditiile legii.

 

Art. 03. Activitatea FER este guvernata de urmatoarele principii:

 

 1. Toate structurile ecvestre recunosc FER ca singura autoritate in materie de discipline ecvestre la nivel national. Ele se obliga sa nu adere la nici o alta organizatie care urmareste scopuri similare, cu exceptia organizatiilor ecvestre locale autorizate de Adunarea Generala, respectiv Asociatiile Judetene, si sa nu recunoasca alte structuri sportive decit cele care accepta, ca unica autoritate in materie, FER.
 2. FER isi desfasoara activitatea in baza legislatiei in vigoare si a prezentului STATUT. Cluburile, Comitetele de Organizare, oficialii, proprietarii, persoanele responsabile si concurentii se obliga sa respecte Statutul, Regulamentele si orice decizie luata de nu organ al FEI si FER, care nu contravine legii.
 3. Cluburile si Asociatiile Judetene neafiliate la FER, precum si calaretii individuali romani neafiliati, nu pot lua parte la concursuri interne sau internationale, nu pot organiza concursuri, nu pot incheia contracte sau transferari.

 

CAPITOLUL  II         MEMBRI

 

Art. 04. Numarul membrilor FER este nelimitat in functie de prevederile prezentului STATUT si ale Regulamentului Interior (RI), acestia pot fi membrii plini sau membrii asociati dupa cum urmeaza:

 

A . Membrii cu drept de vot:

 

 1. Cluburi sportive de drept privat fara scop lucrativ.
 2. Cluburi sportive organizate ca societate pe actiuni – cluburi profesioniste. ( In momentul cind FER va obtine Hotarire de Guvern pentru sportul profesionist).
 3. Cluburi sportive de drept public.
 4. Asociatiile judetene pe ramura de sport, constituite ca persoana juridica de drept privat. (O singura asociatie/ramura de sport).

 

B  Invitati

 

 1. Reprezentanti ai institutiilor agreate, ca urmare a obiectului de activitate sau preocuparilor legate de miscarea ecvestra.
 2. Persoane fizice derulind activitati inrudite, donatori, sponsori.
 3. Candidatii la calitatea de membru plin, in perioada de evaluare.

 

Art. 05. Afilierea

 

 1. Calitatea de membru se obtine prin afiliere.
 2. Dupa obtinerea avizului si Certificatului de identitate sportiva de la ANS, afilierea la FER se face prin indeplinirea conditiilor respective, in urma unei evaluari operate de subcomisia de dezvoltare pe parcursul unui trimestru. Daca criteriile minimale nu  sint  indeplinite  in  acest  rastimp  se  va  proceda  la reevaluari suplimentare.
 3. Cererea de afiliere se face catre Presedintele FER. Continutul ei (baza adecvata, efectiv de cai, contract de colaborare cu un antrenor si un medic veterinar, etc.) se regaseste in RI.
 4. Elementele, criteriile minimale si etapele de validare sint definite in RI.
 5. Un membru invitat se supune tuturor prevederilor Statutului si RI al FER.
 6. Avizul de afiliere se da de catre Consiliul de Administratie (CA) cu caracter provizoriu, sub rezerva aprobarii primei AG, dupa indeplinirea criteriilor minimale.

 

Art. 06. Obligatii financiare

 

 1. Structurile sportive afiliate si contribuie la functionarea FER prin plata unei cotizatii (nivelul si modalitatile de plata sunt fixate in RI si actualizate anual).
 2. Membrii care nu se achita de obligatiile financiare in termenele stipulate de RI sint suspendati pina la data achitarii datoriilor si a penalizarilor la zi.
 3. Un membru, care nu s-a achitat de obligatiile financiare care ii revin timp de un an de la suspendare, inceteaza a mai fi membru FER.

 

Art. 07. Drepturile structurilor afiliate

 

 1. Sa participe, conform normelor de reprezentare stabilite de Statut, la Adunarea Generala (AG) a federatiei.
 2. Sa participe la toate activitatile federatiei in conformitate cu RI si cu regulamentele competitiilor; sa organizeze competitii oficiale.
 3. Sa prezinte candidati pentru a fi alesi in structurile de conducere FER.
 4. Sa aiba reprezentanti sau, dupa caz, sa faca parte din colectivele tehnice ale loturilor, sa fie componenti ai acestora si sa fie cuprinsi in delegatiile FER.
 5. Sa aiba reprezentanti sau, dupa caz, sa faca parte din colegiile si comisiile FER, in limita competentelor si indeplinind conditiile definite in RI.
 6. Sa utilizeze in toate inscrisurile formula “structura afiliata la FER”.

 

Art. 08. Obligatii

 

 1. Sa desfasoare activitatea conform Statutului si hotaririlor AG.
 2. Sa actioneze in orice situatie pentru respectarea Statutului, regulamentelor FER si a hotaririlor luate de organele de conducere.
 3. Sa solicite aprobarea FER pentru participarea si organizarea de competitii.
 4. Sa raspunda convocarilor si selectiilor.
 5. Sa reprezinte cu demnitate si corectitudine interesele FER.
 6. Sa achite cotizatiile si taxele stabilite.
 7. Sa informeze FER de toate modificarile survenite fata de documentele de afiliere.

 

Art. 09. Demisie, suspendare, radiere

           

            Calitatea de membru inceteaza in urmatoarele conditii:

 

 1. Un membru care nu si-a achitat cotizatia anuala in termenele stabilite de RI, este automat suspendat. De asemenea, inactivitatea competitionala de 2 ani atrage suspendarea ; dupa inca un an clubul este radiat din evidentele federatiei
 2. CA poate suspenda un membru pentru neplata altor angajamente financiare (redevente de organizare, amenzi, vize, pasapoarte, contestatii, etc), pe baza regulamentului de disciplina.
 3. Colegiul juridic poate suspenda temporar un membru pentru abateri grave de la Statut, la regulamente, conform RI. In acest caz suspendarea trebuie ratificata de CA, in baza aceluiasi regulament disciplinar
 4. Pe perioada suspendarii un membru nu poate participa si nu poate fi reprezentat la sesiunile FER; nu poate organiza sau sa participe la competitii.
 5. La sfirsitul perioadei de suspendare calitatea de membru plin va fi restituita membrului in cauza.
 6. Pentru incalcari repetate ale Statutului si regulamentelor Colegiul Juridic poate propune radierea unui membru. Radierea trebuie ratificata de AG.
 7. Pentru a recapata calitatea de membru, o structura ecvestra radiata trebuie sa reia toata procedura de afiliere.
 8. Doar instantele judecatoresti sunt competente a hotari suspendarea desfasurarii unor competitii interne sau internationale, acolo unde au fost incheiate contracte de colaborare in participatiune cu respectarea normelor legale in domeniu.

    Cazurile de suspendare, de reintegrare si de radiere trebuie comunicate in cel mai scurt timp tuturor membrilor FER prin secretariatul general.

 

CAPITOLUL III        ORGANIZAREA FER

 

Art. 10 FER este constituita dupa cum urmeaza:

 

 1. Adunarea Generala (AG)
 2. Consiliul de Adminsitratie (CA)
 3. Consiliul Director (CD)

 

Art. 11 Adunarea Generala (AG)

 

 1. AG reprezinta instanta suprema a FER.
 2. AG de alegeri are loc o data la patru ani de la precedenta, indiferent daca aceasta a fost una ordinara sau extraordinara, si se convoaca de catre CA cu 30 de zile inaintea datei de functionare
 3. AG anuala se convoaca de CA cu cel putin 30 de zile inaintea date de desfasurare.
 4. AG extraordinara poate fi convocata astfel:

            – de catre CA, daca acest lucru este solicitat in scris de majoritatea absoluta (50% + 1) a acestuia, sau ca urmare a depunerii unei motiuni de neincredere semnata de cel putin de ½ din delegatii cu drept de vot, participanti la ultima AG;

            – de ANS in cazuri exceptionale, abateri grave de la normele generale privind activitatea sportiva.

 

 1. Componenta AG:

 

 1. Cu drept de vot:

            – reprezentantii desemnati de structurile afiliate.

            – reprezentantii Asociatiilor Judetene (1 asociatie = 1 vot);

 1. Fara drept de vot (invitati):

            – cite un reprezentant al membrilor asociati;

            – presedinti, vicepresedinti, membrii onorifici;

            – reprezentant ANS;

 1. Pot participa:

            – reprezentanti mass-media invitati ai CA;

– reprezentanti ai organismelor internationale.

 

 1. Atributiile Adunarii Generale

 

 1. adopta statutul si modificarile ulterioare aduse acestuia cu avizul prealabil al ANS;
 2. aproba strategia activitatii programe si planuri pe termen mediu si lung, precum si planurile anuale de activitate;
 3. aproba Raportul anual;
 4. aproba executia bugetara pe anul incheiat si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul care urmeaza;
 5. aproba, la propunerea CA, sistemul competitional national, regulamentul de transferari interne si internationale, precum si regulamentul de clasificare sportiva;
 6. alege Comisia de redactare a Procesului Verbal si Comisia de valiadare a voturilor;
 7. alege CA (presedinte, vice-presedinti, membrii) si Colegiul Juridic, desemneaza membrii de onoare ai Federatiei;
 8. ratifica radierea propusa de Colegiul Juridic;
 9. aproba anual cuantumul cotizatiilor si taxelor percepute de FER.
 10. aproba afilierile, avizate de CA;
 11. G extraordinara se organizeaza in situatia de alegeri anticipate sau de dizolvare a FER, in conditiile aliniatului 4 din prezentul articol.
 12. Alege cenzorul sau Comisia de cenzori

 

 

Art 12  Codul Electoral

 

 1. AG este condusa de presedintele Federatiei iar in absenta acestuia, de unul dintre vice-presedinti.
 2. G. ordinara de alegeri sau extraordinara este statutar constituita in prezenra a 2/3 din numarul delegatiilor cu drept de vot desemnati sa participe la aceasta. In situatia cind nu se intruneste cvorumul necesar, mentionat mai sus, se va convoca o noua A.G. in termen de 15 zile.
 3. Conducerile cluburilor vor nominaliza delegatii cu drept de vot, acestia avind asupra lor o imputernicire scrisa. Validarea reprezentantilor se va face inaintea inceperii A.G., pe baza delegatiei exprese. Un delegat are dreptul, suplimentar, la maximum un vot prin procura, emisa de clubul respectiv.
 4. Alegerile pentru CA se desfasoara prin vot secret, pe functii.
 5. Presedintele si vice-presedintii Federatiei sunt alesi numai in cazul in care intrunesc, cel putin, majoritate absoluta (1/2 + 1). In situatia in care, dupa primul tur de scrutin, nici unul din candidati nu intruneste voturile necesare, se va organiza un al doilea tur, la care vor participa primii doi candidati (in ordinea data de numarul de voturi obtinute la primul tur), fiind ales candidatul care obtine majoritatea simpla (cele mai multe voturi) din voturile exprimate.
 6. Vice-presedintii sunt alesi pe rind, in functie de conditiile ce trebuie sa le indeplineasca, dupa cum este prevazut la Art.14.2 si 3.
 7. Membrii CA vor fi alesi cu majoritate simpla pentru fiecare functie in parte.
 8. In CA nu pot fi alesi mai mult de doi reprezentanti din partea unei structuri sportive.
 9. Cu 15 de zile inainte de desfasurarea AG de alegeri, CA, Asociatiile judetene, Cluburile, vor transmite candidaturile pentru CA cu respectarea cerintelor pe functii, insotite de confirmarea acceptarii si curriculum vitae al persoanelor mai putin cunoscute. In cazuri temeinic motivate, candidatii pot fi supusi alegerii, fara a fi prezenti la AG. In acelasi termen trebuie sa se inscrie si problemele pe care structurile sportive doresc sa le inscrie pe ordinea de zi. FER va intocmii lista candidatilor rezultati din propuneri si din verificarea compatibilitatii lor cu cerintele/functie si o va comunica cluburilor si asociatilor judetene, impreuna cu Ordinea de zi, cel mai tarziu cu zece zile inainte de data la care va avea loc AG.
 10. La AG nu se accepta depuneri de noi candidaturi.
 11. In cazul in care, in perioada dintre doua AG de alegeri, CA se descompleteaza, AG ordinara sau extraordinara, poate alege in limita

a 30% din numarul membrilor, la propunerea CA, alte persoane pentru ocuparea functilor vacante.

 1. Personalul salariat (secretar federal, contabil, instructor sportiv, etc) se incadreaza pe functii cu respectarea legii, prin concurs, retributia fiind negociata in functie de veniturile federatiei.

Contractul de munca se incheie pe o perioada de 4 ani, angajatul fiind anual evaluat de catre o comisie formata in acesr scop, comisie numita de Presedintele Federatiei.

In functie de rezultatul evaluarii, salariatului i se poate desface contractul individual de munca, ca necorespunzator pentru postul ocupat.

 1. Mandatul incepe la incheierea sesiunii de alegeri si acopera o perioada de patru ani, cu exceptia unor vacantari din alte motive.

In cazul vacantarii postului de Presedinte Executiv inainte de termen, viitorul Presedinte Executiv va fi ales pe o perioada de patru ani din momentul validarii de catre AG.

 1. Numarul de mandate accesate de un membru al CA este nelimitat.

 

Art 13 Consiliul de Administratie

 

 

 1. CA este format din 11 membri , din care 75% trebuie sa fie reprezentanti ai structurilor afiliate:
 1. presedinte (P)
 2. prim vice-presedinte (VP)
 3. al doilea vice-presedinte (VP)
 4. secretar general (SG)
 5. consilier economic
 6. reprezentant al cluburilor de drept public
 7. reprezentant al cluburilor de drept privat
 8. reprezentant al organizatorilor de competiti
 9. reprezentant arbitri
 10. reprezentant antrenori
 11. reprezentant sportivi
 1. CA conduce activitatea federatiei in perioada dintre doua AG si se intruneste ori de cate ori este nevoie dar nu mai putin de 6 ori pe an.
 2. Hotararile CA sunt valabile numai daca acestea sunt adoptate cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti. In caz de egalitate, votul presedintelui este preponderent.
 3. Sedintele CA sunt statutare in prezenta a jumatate + 1 din numarul total al membrilor.
 4. ANS poate sa suspende hotararile CA daca acestea contravin Legii, normelor emise de ANS, Statutului sau Regulamentelor proprii ale Federatiei.
 5. La fiecare sedinta se intocmeste un proces-verbal in care se inscriu problemele discutate si hotararile adoptate; PV se semneaza de mebrii prezenti.
 6. Membrii CA care, pe parcursul unui an calendaristic nu participa la cel putin ½ din numarul sedintelor acestuia, isi pierd automat calitatea de membru, urmand ca la prima AG sa fie inlocuiti.
 7. Reprezentantii ANS si COSR, participa la sedinte ori de cate ori considera necesar.
 8. Propune sistemul de taxe.
 9. Se preocupa permanent pentru atragerea sponsorizarilor.

 

 1. Atributiile CA:
 2. prezinta anual spre aprobare AG raportul de activitate pentru perioada anterioara si proiectul programelor de activitate pentru perioada urmatoare: prezinta executia bugetara spre aprobarea AG si proiectul bugetului pe anul urmator;
 3. actioneaza pentru indeplinirea hotararilor AG si respectarii statutului ;
 4. intocmeste Regulamentul de Ordine Interioara (RI); aproba organigrama federatiei si statul de functiuni
 5. avizeaza afilierea cluburilor, fuziunile, schimbarile de denumire si aderarile;
 6. aproba componenta comisiilor centrale;
 7. analizeaza periodic executia bugetara;
 8. aproba caledarul competitional intern si international; organizarea competitiilor internationale (CM, CE, regionale) si participarea echipelor reprezentative nationale, se face cu autorizarea ANS;
 9. aproba regulamentul de organizare si desfasurare a competitiilor;
 10. aproba, la propunerea Comisiei antrenorilor, selectionerul federal, componenta loturilor nationale, colectivelor tehnice si planurile de pregatire; elaboreaza criterii de selectie.
 11. aproba componenta delegatiilor care participa la competitii internationale; analizeaza activitatea desfasurata si rezultatele delegatiilor, pe baza rapoartelor prezentate;
 12. aproba transferurile sportivilor in conformitate cu regulamentul de trasferari;
 13. aproba mandatul reprezentantilor federatiei care participa la congrese si alte reuniuni internationale;
 14. organizeaza si asigura controlul comisiilor centrale si teritoriale precum si al cluburilor;
 15. aproba afilierea Federatiei la foruri sportive regionale, continentale sau internationale,cu avizul prelabil al ANS;
 16. aproba lista arbitrilor de nivel national si a candidatilor pentru calificare internationala;
 17. propune candidatii federatiei pentru a fi alesi in organismele internationale ecvestre;
 18. convoaca AG, aproba ordinea de zi si materialele care urmeza a fi prezentate;
 19. se preocupa de atragerea finantarii pentru activitatea federatiei din alte surse decat cele bugetare;
 20. aproba premierea sportivilor si specialistilor precum si a activistilor voluntari, in conformitate cu normele financiare legale;
 21. stabileste normele de clasificare sportiva si acorda in baza acestora titlurile si categoriile de clasificare sportiva, cu avizul ANS;
 22. decide in orice problema privind activitatea ecvestra in conditiile respectarii statutului si normelor ANS;
 23. aproba regulamentul veterinar;

 

Art 14  Functiile de Conducere

 

 1. Presedinte

 

 1. asigura supervizarea generala a tuturor activitatilor, vegheaza la respectarea principiilor FER si ale Statutului;
 2. prezideaza toate sesiunile AG;
 3. reprezinta federatia in relatiile cu autoritatile publice, cu forurile similare din alte tari, cu FEI, cu persoanele fizice si juridice, straine si romane, in limita mandatului aprobat de CA;
 4. este presedintele de drept al etapelor de Cupa Mondiala (CSIO-W), al Jocurilor Balcanice organizate in Romania avand posibilitatea sa delege aceasta competenta.
 5. prezideaza sedintele CA, mai putin cind deleaga aceasta sarcina sau cind este impiedicat temporar sa o exercite;
 6. se preocupa permanent pentru atragerea sponsorilor si investitorilor, fonduri ANS, fonduri structurale, altor fonduri de dezvoltare).
 7. numeste Secretarul General
 8. numeste Secretarul Federal
 9. negociaza retributiile angajatilor si stabileste atributiile personalului angajat, prin fisa postului.
 10. elaboreaza statul de functii si il supune spre aprobare Consiliului de Administratie.
 11. se preocupa permanent pentru atragerea sponsorizarilor.

 

 1. Prim vice-presedinte

 

 1. se preocupa permanent pentru atragerea sponsorilor si investitorilor, fonduri ANS, fonduri structurale, altor fonduri de dezvoltare);
 2. preia in absenta presedintelui atributiile acestuia.

 

 

 1. Al doilea vice-presedinte

 

 1. se preocupa permanent pentru atragerea sponsorilor si investitorilor, fonduri ANS, fonduri structurale, altor fonduri de dezvoltare
 2. preia in absenta presedintelui si prim vice-presedintelui atributiile acestora.

 

 

 

 

 1. Secretar General – functie remunerata

 

 1. conduce departamentul tehnic;
 2. supune CA spre aprobare:
  1. programele si planurile de activitate ale federatiei
  2. calendarul sportiv intern si international
  3. sarcinile membrilor CA
 3. asigura prin comisia de competitii organizarea actiunilor din calendarul intern si international, stabilind bugetul fiecarei actiuni;
 4. participa la principalele competitii interne si internationale, la congrese si reuniuni internationale;
 5. urmareste publicarea periodica a buletinului informativ si a altor materiale tehnico-metodice
 6. semneaza principalele documente si lucrari elaborate de federatie, documentele bancare, BVC-ul, calendarul si hotaririle CA;
 7. asigura respectarea normelor generale stabilite de ANS si a reglementarilor specifice federatiei;
 8. pregateste impreuna cu presedintele ordinea de zi a sedintelor CA. Pregateste materialele care se prezinta;
 9. pregateste Bugetul de venituri si cheltuieli (BVC) alaturi de Comisia Economica;
 10. prezinta periodic situatia executiei bugetare;
 11. mentine un contact permanent cu compartimentele de specialitate din ANS;
 12. raspunde operativ la cerintele de informare formulate de conducerea ANS;
 13. elaboreaza organigrama FER si o supune spre aprobare presedintelui FER;
 14. elaboreaza sistemul de clasificari sportive;
 15. organizeaza, alaturi de Colegiul de resort, cursuri pentru arbitri si stewarzi; elibereaza carnetele respective;
 16. traduce, elaboreaza si difuzeaza materiale informative;
 17. organizeaza cursurile de monitori eliberand atestate;
 18. elaboreaza calendarul competitional;
 19. tine evidenta rezultatelor si calificarilor (baza de date);
 20. organizeaza cursuri de steward;
 21. evalueaza bazele cluburilor candidate la afiliere;
 22. face legitimari, transferari si vizari;
 23. analizeaza, informatizeaza si documenteaza cu cele mai recente metodici;
 24. elaboreaza sistemul de clasificari sportive;
 25. se preocupa permanent pentru atragerea sponsorizarilor.

 

 

Art. 15 Consiliul Director (CD)

 

CD al CA este organul de administrare si gestionare al federatiei;

CD este constituit din 3 membri (presedinte,  vicepresedinte si secretar general) si are ca obiect solutionarea unor probleme urgente, aparute intre 2 sedinte ale CA atunci cand convocarea acestuia nu este posibila in timp util. Deciziile adoptate de acesta se prezinta pentru ratificare in prima sedinta a CA.

 

Art. 16 Departamentul tehnic

 

 1. Departamentul tehnic are in componenta Comisiile tehnice si Colegiilor si sunt sub coordonarea Secretarului General iar in lipsa acestuia sub coordonarea Secretarului Federal..
 2. Sefii comisiilor sunt numiti de catre CA, la propunerea cluburilor direct implicate in disciplina respectiva.

 

Comisiile tehnice sunt:

 1. Comisia Juridica si de disciplina
 2. Comisia medicala, veterinara, antidoping
 3. Comisia Atelaje
 4. Comisia Concurs Complet
 5. Comisia Dresaj
 6. Comisia Enduranta
 7. Comisia Obstacole

 

Art 17  Colegiile

 

 1. Colegiile sunt conduse de membrii CA alesi pentru aceasta functie.
 2. Colegiul Antrenorilor care are urmatoarele atributii:
  1. actualizeaza informatia in domeniu
  2. propune regulamente
  3. face planuri de pregatire al loturilor
  4. propune spre aprobare CA selectia loturilor
  5. pregatire centralizata
  6. analize
  7. se ocupa de formarea si perfectionarea antrenorilor, impreuna cu Comisia de strategie si invatamint, in colaborare si sub egida Centrului National de formare si perfectionare a Antrenorilor.
 3. Colegiul Arbitrilor
 4. propune regulamente
 5. face delegari
 6. asigura asistenta si jurizarea tuturor competitiilor
 7. colaboreaza cu sefii de pista
 8. se ocupa de formarea si perfectionarea arbitrilor, impreuna cu Secretarul General si Secretarul Federal.

 

Art.18 Asociatiile ecvestre judetene

 

 1. Asociatiile ecvestre judetene si cea a municipiului Bucuresti sunt organisme descentralizate ale FER, persoane juridice de drept privat.
 2. Ele sunt constituite din sectii ale asocoatiilor sportive teritoriale, afiliate si recunoscute.
 3. Obiectivele, drepturile si indatoririle lor, decurg din Statutul si regulamentul FER, la care adera.
 4. Ele organizeaza competitii la nivel judetean, incaseaza cotizatii, elibereaza legitimatii, fac o prima selectie pentru esaloanele superioare.
 5. La acest nivel nu poate functiona decit o singura asociatie / judet sau municipiul Bucuresti.

 

 

Art 19  Secretariatul FER

 

Se compune din personalul executiv al FER. Functiile (secretar federal, contabil, instructor sportiv) sunt remunerate.

 

 1. Secretarul federal:
 2. actioneaza in scopul aplicarii hotararilor AG si CA, a programelor si planurilor de activitate aprobate.
 3. prezinta periodic acestor organe informari cu privire la activitatea executive desfasurata;
 4. participa la sedintele CA cu vot consultativ;
 5. centralizeaza necesarul de echipament, materiale in vederea pregatirii si participarii la competitii internationale;
 6. evalueaza bazele cluburilor candidate la afiliere;
 7. verifica avant-programele, conditiile de organizare;
 8. propune strategii;
 9. se preocupa permanent pentru atragerea sponsorilor;
 10. propune obiective de performanta si urmareste evolutiile sportivilor in vederea stabilirii componentei loturilor nationale;
 11. impreuna cu sefii comisiilor, pregateste si propune spre aprobarea CA calendarul intern si international;
 12. propune regulamente.
 13. propune planuri de pregatire, cursuri si seminarii pentru perfectionarea sportivilor.
 14. mentine un contact permanent cu compartimentele de specialitate ale ANST.
 15. raspunde operativ la cerintele de informare formulate de ANST.
 16. alaturi de colegiul antrenorilor, se implica in formarea si perfectionarea antrenorilor.
 17. se preocupa permanent de atragerea sponsorizarilor pentru FER.

 

 

 

Art 20  Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS)

 

 • Se alege de catre AG prin vot deschis si este constituit din presedinte si doi membri alesi din randul persoanelor cu mare experienta in echitatie, cu o conduita morala ireprosabila, de preferinta de formatie juridica
 • Din Tribunalul de Arbitraj nu pot face parte reprezentanti ai cluburilor sau organelor federatiei.
 • Tribunalul de Arbitraj poate hotari aplicarea oricarei sanctiuni prevazute in statutul federatiei, cu exceptia radierii. In cazuri exceptionale, pe baza unor probe noi, hotararile Tribunalului de Arbitraj pot fi revizuite de CA.
 • Deciziile pronuntate in materie disciplinara de TAS, pot fi revizuite si ratificate de AG, ca ultima instanta; ele pot fi atacate, conform legislatiei in vigoare, la Comisia Nationala de Disciplina Sportiva.
 • Doar instantele judecatoresti sunt competente a hotari suspendarea desfasurarii unor competitii interne sau internationale, acolo unde au fost incheiate contracte de colaborare in participatiune cu respectarea normelor legale in domeniu

 

 

CAPITOLUL IV         RECOMPENSE SI SANCTIUNI

 

 

Art.21 Pentru rezultate deosebite ca si pentru recunoasterea contributiei la dezvoltarea ramurii de sport, federatia poate acorda urmatoarele recompense:

 • titlul de presedinte de onoare
 • titlul de vice-presedinte de onoare
 • titlul de membru de onoare
 • distinctii, trofee, prime si premii

La propunerea federatiei, ANS poate acorda titlu de Maestru al Sportului, Maestru Emerit al Sportului si Antrenor Emerit.

 

Art.22 Abaterile de la statutul si regulamentele federatiei vor fi analizate si sanctionate de Comisia Juridica si de Disciplina ; ele pot fi apelate la Tribunalul de Arbitraj (TAS). Impotriva deciziilor TAS  se poate formula recurs pe linga Comisia Nationala de Disciplina Sportiva.

In  functie de gravitatea abaterilor se  pot aplica urmatoarele sanctiuni:

 

 1. pentru sectie
 • avertisment
 • amenda
 • suspendarea temporara din activitatea competitionala
 • anularea afilierii si radierea sectiei

 

 1. pentru membrii individuali
 • avertisment
 • amenda
 • suspendare temporara din activitatea competitionala
 • suspendare definitiva din activitatea

Cuantumul amnezilor, pentru fiecare abatere, se stabileste de catre Comisia Juridica si de Disciplina  si face parte integranta din regulamentul de disciplina, dupa validarea de catre AG. Sanctiunile se pot aplica si cumulativ.

 

 

 

 

 

CAPITOLUL V          FINANTAREA  FEDERATIEI

 

 

Art.23 Sursele de finantare ale FER  (conform articolelor 67, 68, 69 si 71 din Legea 69/2000) provin din:

 

 1. sume destinate finantarii programelor sportive proprii si inscrise in contractele incheiate cu ANS;
 2. venituri obtinute din activitati economice realizate in legatura cu scopul si obiectul de activitate;
 3. cotizatii, taxe, contributii, penalitati;
 4. donatii si sponsorizari;
 5. minimum 10% din transferuri interne si internationale ale sportivilor, sursa de finantare a activitatii sportive pentru copii si juniori;
 6. venituri obtinute din reclama si publicitate;
 7. alte venituri, in conditiile legii;
 8. sume ramase din exercitiul financiar precedent.

 

    Bugetul anual se aproba de A.G. Administrarea acestuia se face potrivit competentelor stabilite de AG, pentru veniturile proprii; respectiv, potrivit contractelor incheiate cu ANS, pentru finantarea programelor.

 

 

CAPITOLUL  VI  PREVENIREA VIOLENTEI  IN   SPORT   SI   LUPTA IMPOTRIVA DOPAJULUI            

 

 

 1. Activitatea sportiva in Romania se organizeaza pornindu-se de la principiul asigurarii unui climat civilizat, de fair- play si sportivitate in toate locurile in care se desfasoara astfel de actiuni.
 2. Modalitatile concrete de actiune in acest domeniu, pe plan national si local, se stabilesc avindu-se in vedere prevederile Conventiei Europene privind violenta si iesirile necontrolate ale spectatorilor
 3. FER urmeaza reglementarile Comisiei Nationale de Actiune impotriva Violentei in Sport si a legislatiei in domeniu
 4. Din ratiuni de natura etica si medicala se interzice utilizarea substantelor si metodelor neregulamentare destinate sa mareasca in mod artificial capacitatea fizica a sportivilor (cal si calaret), sau sa modifice rezultatele competitiilor. Membrii afiliati vor insera in Statutele lor dispozitii similare.
 5. Sportivii legitimati sunt obligati sa se supuna controlului doping. Controlul se efectueaza conform reglementarilor FER si FEI, precum si legislatiei interne in materie. FER urmeaza reglementarile Agentiei Nationale Antidoping.
 6. Federatia sportiva nationala constituie o comisie medicala si antidoping responsabila de prevenirea si combaterea dopajului. Incepand cu anul 2007, administratorii de baze sportive au obligatia sa amenajeze statii de control doping in conformitate cu prevederile Standardului international pentru testari     

 

 

CAPITOLUL VII  SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL

 

 

 1. ANS exercita supravegherea si controlul asupra structurilor sportive, persoane juridice de drept public sau privat.
 2. ANS numeste delegati in cadrul structurilor sportive persoane juridice de drept privat de utilitate publica cu care a incheiat contracte de finantare pe baza de programe.
 3. Delegatul ANS are dreptul de a suspenda executarea hotaririlor organului de conducere, care contravin actelor de constituire si statutelor, contractelor incheiate cu ministerul, legilor, ordinei publice si sigurantei nationale.
 4. Delegatul ANS participa cu vot consultativ la sedintele organelor de conducere si administrare; intocmeste un proces verbal care se comunica organelor de conducere a persoanei juridice controlate.
 5. Organele de conducere si administrare sunt obligate sa repuna in discutie problemele care fac obiectul hotaririi de suspendare.

 

 

                   

 

CAPITOLUL VIII       DIZOLVAREA FER

 

 1. Dizolvarea FER nu poate fi hotarita decit de AG extraordinara convocata cu acest scop, cvorumul minim este de 2/3 din membrii afiliati.
 2. Pentru ca decizia sa fie valabila ea trebuie sa aiba o majoritate de 2/3 din voturile exprimate.
 3. In cazul dizolvarii, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice; ele vor fi preluate de catre stat, prin ANS, si vor fi atribuite unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator.

 

CAPITOLUL IX         DISPOZITII  FINALE

 

Cluburile sportive ecvestre au autonomie fata de  FER.

FER adera la COSR.

FER are emblema, stea, insigna si stampila proprie.

In baza prezentului statut, se va elabora Regulamentul de Ordine Interioara (RI) de catre CA ales.

Odata cu infiintarea Ministerului Tineretului si Sportului, in Statutul FER se inlocuieste denumirea de ANS cu MTS.