Regulament competitional

                                                                         FEDERAȚIA ECVESTRĂ ROMÂNĂ

                                                                         

                                                                    REGULAMENTUL COMPETIȚIONAL 2016

                                 

CUPRINS

CAPITOLUL I SCOPUL REGULAMENTULUI
CAPITOLUL II PARTICIPARE ŞI ORGANIZARE
                         DISPOZIŢII PRIVIND ORGANIZAREA COMPETIŢIILOR
                         DREPT DE PARTICIPARE CĂLĂREŢI ŞI CAI
CAPITOLUL III STRUCTURA ŞI NIVELUL COMPETIŢIILOR
                          NIVELUL COMPETIŢIILOR ŞI LICENŢE
                          PREMII
                          TAXE ÎNSCRIERI ŞI TAXE DE BOXĂ
CAPITOLUL IV CONDIŢII TEHNICE PE DISCIPLINE
                          TABEL SINTETIC PROBE DRESAJ
                          TABEL SINTETIC PROBE OBSTACOLE OBSTACOLE
                          TABEL CERINŢE CUPE
                          CAMPIONAT ECHIPE
                          CUPE – CLASAMENT ECHIPE
                          CAMPIONAT PE VÂRSTE
                          DISPOZIŢII FINALE OBSTACOLE
                          CAMPIONATUL DE CONCURS COMPLET
                          REGULAMENTUL DE VOLTIJE
                          DISPOZIŢII FINALE COMUNE
                          SPONSORIZĂRI
                          MODEL DE ÎNTOCMIRE A AVANT PROGRAMULUI

REGULAMENT COMPETIŢII 2015

CAPITOLUL I SCOPUL REGULAMENTULUI

      Prezentul Regulament are scopul de a stabili reguli şi norme care, aplicate în mod unitar, nediferenţiat, să stea la baza unei bune organizări şi desfăşurări a tuturor competiţiilor ecvestre organizate sub jurisdicţia FER.
      Regulamentul defineşte şi reglementează în mod clar condiţiile de organizare, participare, calificare şi de natură tehnică, pentru toate competiţiile şi disciplinele.
      Prezentul Regulament are la baza reguli cuprinse în toate Regulamentele FEI (ultima ediţie): Reg. General, Reg. Obstacole, Reg. Dresaj, Reg. ConcursComplet, Reg. Atelaje, Reg. Anduranţă, Reg. Veterinar, Reg. Voltije; reguli după care se organizează, desfăşoară şi judecă atât concursurile cât şi probele din cadrul lor, reguli care păstrează în acelaşi timp caracteristicile activităţii ecvestre din ţara noastră.
      Prin conţinutul său şi prin modalităţile de aplicare, prezentul regulament contribuie la realizarea: strategiei FER, lărgirii bazei de selecţie, stabilirii decriterii de valoare în vederea formării loturilor. Alături de calendarulcompetiţional, Regulamentul de Ordine Interioara (RI), cel de Transferări şi de Disciplină, se constituie într-un pachet de norme şi reglementări cu o concepţie organică.

CAPITOLUL II PARTICIPARE ŞI ORGANIZARE

      La toate competiţiile organizate sub jurisdicţia FER au drept de participare Cluburile afiliate la federaţie (conform Legii 69/2000 şi OG 26/2000, HG 194 / 2015), şi care recunosc în mod liber: Statutul, Regulamentele, Hotărârile Consiliului de Administraţie, aplicându-le în mod liber şi necondiţionat, având toate taxele plătite la termenele stabilite (conform RI).
La toate competiţiile au drept de participare numai călăreţii şi caii legitimaţi la FER, prin cluburi afiliate. Cei care nu se încadrează la această prevedere nu pot participa nici în afara de concurs. Condiţiile financiare se regăsesc în RI.
      Legitimările şi eliberările de paşapoarte se fac numai în baza unor facturi, acte notariale ori procese verbale de vânzare cumpărare (cu traducere, autentificate după caz).
      Cluburile care organizează competiţii şi care încalcă regulile şi regulamentele vor fi amendate şi sancţionate conform RI. Cele care nu fac dovada plăţii amenzii respective vor fi suspendate până la rezolvarea litigiului.
      Se introduce o licenţă anuală a cailor, pentru a permite libertatea de mişcare a acestora şi dreptul de a fi încălecaţi într-o competiţie de călăreţi legitimaţi la cluburi diferite.

DISPOZIŢII PRIVIND ORGANIZAREA COMPETIŢIILOR

      Toate competiţiile cu caracter oficial din România sunt tutelate de FER; ele se pot desfăşura în coorganizare sau prin delegarea de organizare pe bază de contract.
      FER va acorda prin Hotârârea Consiliului de Administraţie organizarea unor competiţii (eventual prin licitaţie) în următoarele condiţii:
• atribuirea organizării unui concurs se va face către structurile sportive afiliate sau unor firme specializate, în baza unui caiet de sarcini;
• prezentarea unei cereri oficiale;
• prezentarea cu cel puţin 14 zile înainte la secretariatul FER a unui Avant Program care să cuprindă în mod obligatoriu:
• denumirea competiţiei;
• categoria competiţiei;
• comitetul de organizare;
• opţiunea pentru componenţa juriului;
• condiţii (teren de concurs, antrenament, cazare cai, probe, asistenţă sanitar – veterinară, facilităţi, etc);
• proiect de orar;
• dotarea cu premii, structura lor şi grila de împărţire, eventuale taxe;
• model de întocmire a A. P. din anexă.
      Comitetele de organizare care solicită la FER organizarea de competiţii sunt obligate să ia legătura cu preşedintele Colegiului de arbitri care va delega Preşedintele Juriului de Teren, Şeful de pistă şi Preşedintele Comisiei de Apel.
      Solicitarea se face printr-o scrisoare de intenţie şi cu plata taxelor, pina la 01.03. Pentru competiţiile solicitate după acest termen, cu cel puţin 15 zile înainte de competiţie, se va semna contractul între FER si CO, dată la care se va plăti şi taxa de organizare;
Comisia Organizatorilor de Competiţii va evalua spre avizarea CA îndeplinirea standardelor oferite de CO-uri (calitatea terenurilor, adăposturi cai, obstacole, accesibilitate);
      Organizatorii competiţiilor de 1* / 2** sunt obligaţi să asigure pentru arbitri urmatoarele condiţii:
• transport (tren sau mijloace proprii);
• cazare la hotel minim ** stele;
• masa în numerar conform baremelor ANS;
• HG 1447/2007- barema de arbitraj (între 100 – 140 lei / reuniune ).
• Totodată, se va reţine la federaţie suma de 5 lei / start / cal.

      Pentru diminuarea costurilor de organizare ale CO şi federaţiei, baremele de arbitraj vor fi stabilite astfel :

Felul competitiei Arbitri/reuniune Presedinte JT, Sef de pista/reuniune
Zonale 80 100
Cupe si finale 100 140
MP Bucuresti si Finala GP 100 140

      O reuniune=1/2 zi

1. C.O. – urile vor asigura secretariatul competiţiilor cu birotica necesarăunor evidenţe centralizate pentru stabilirea calificărilor finale şi redactarea anuarelor (PC, imprimantă, copiator, etc).
2. Conform normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă (HG 1447/2007) : „cheltuielile de participare la toate competiţiile interne sunt suportate de cluburi, iar cele de organizare, de către organizatorii acestora”.
3. Pentru concursurile de *** stele (Internaţionale, Finale de Campionat Seniori, Marele Premiu al Oraşului Bucureşti, Cupa României, Cupa FER şi Finala Grand Prix), federaţia suportă cheltuielile pentru:
• preşedintele Juriului de Teren;
• preşedintele Comisiei de Apel;
• şef de pistă.
4. Competiţiile nu pot fi oficiate decât de arbitri care deţin această calitate, recunoscută de FER şi care se regăsesc pe listele actualizate de către Comisia arbitrilor şi au licenţa de arbitru plătită la zi. C. O. – urile şi arbitrii care încalcă dispoziţia de mai sus vor fi sanctionaţi conform RI, iar rezultatele concursului respectiv vor fi lovite de nulitate;
5. Finalele şi competiţiile calificative se vor cronometra electronic.
6. Toate competiţiile organizate sub patronajul Federaţiei Ecvestre Române au obligativitatea de a pune la dispoziţia FER un spaţiu pentru afişarea de bannere cu siglele FER, MTS şi COSR şi cu partenerii oficiali (sponsori) ai FER. Totodată, la cererea FER, au obligaţia să acorde un număr de locuri, stabilit de comun acord prin contract prealabil, la tribuna VIP. Membrii CA precum şi maeştrii emeriţi ai sportului şi antrenorii emeriţi au acces gratuit la toate competiţiile hipice organizate în România, naţionale şi internaţionale.
7. La festivităţile de deschidere sau închidere a unei competiţii se admit maxim 3 discursuri de maximum 3 minute fiecare. Se recomandă ca la festivităţile de premiere să fie prezent şi un membru al juriului de teren. Persoanele minore care participă la festivităţile de premiere obligatoriu trebuie însoţite de o persoană majoră.

DREPT DE PARTICIPARE CĂLĂREŢI ŞI CAI

CALARETI

Zonale Cupe Finale
4 cai/proba1 3 cai/proba 3 cai/proba

CAI
Obstacole
Două probe pe zi.
Probele de acomodare nu se iau în calcul.
Probele în 2 faze se iau în calcul, în măsura parcurgerii integrale.
CAI DE 4 ANI – 1 probă / zi obstacole 110 cm, dresaj Elementara
CAI DE 5 ANI – obstacole 130 cm, enduro 20 km, CC – Novici; dresaj – Mediu;
CAI DE 6 ANI – obstacole 140 cm, CC*, dresaj Avansaţi Enduro 60 km.;
CAI DE 7 ANI – obstacole 1.45 m

1Daca sunt prea puţini concurenţi pentru a asigura intervalul de 10 poziţii intre caii aceluiaşi călăreţ (la obstacole), 1 oră la dresaj, şi încadrarea în orarul starturilor la CC, al patrulea cal va fi refuzat.

CAPITOLUL III STRUCTURA ŞI NIVELUL COMPETIŢIILOR

STRUCTURA COMPETIŢIILOR


1 . Campionatele naţionale de dresaj = 6

1 Individual copii Test FEI Preliminar + Test FEI Echipe
2 Individual juniori Test FEI Preliminar + Test FEI Echipe
3 Individual tineret Test FEI Preliminar + Test FEI Echipe
4 Individual seniori Sf.Ghe. Sf.Gheorghe
5 Individual seniori Int.I Int.I + Free Style Int.I
6 Echipe seniori Avansati si/sau Sf.Ghe.

2. Campionatele naţionale de obstacole = 9 (7i + 2e)

1 Copii Individual
2 Juniori 16 ani Individual
3 Juniori 18 ani Individual
4 Echipe juniori Echipe
5 Tineret Individual
6 Seniori Individual
7 Forta Individual
8 Echipe seniori Echipe
9 Amazoane Individual

3. Campionate naţionale de concurs complet = 6 (5i + 1e)

1 Copii
2 Juniori
3 Echipe categoria Novici
4 Individual categoria Novici
5 CCN* sau CNC*
6 CNC**

4. Campionatul naţional de atelaje = 2

2 cai nivel A Individual
2 cai nivel B Individual

5. Campionatul naţional de anduranţă = 2

80 km Individual
60 km Juniori si copii

6. Campionatul naţional de voltijă = 2

Individual COPII maxim 14 ani
Individual AVANSATI peste 14 ani

7. Cupe = 30 (7e + 23i)

1 Cupa României Echipe obstacole Echipe
2 Cupa Romaniei Seniori obstacole Individual
3 Cupa Romaniei Copii obstacole Individual
4 Cupa Romaniei Juniori obstacole Individual
5 Cupa Romaniei Tineret obstacole Individual
1 Cupa României Concurs Complet Echipe
2 Cupa Romaniei Seniori CC Individual
3 Cupa Romaniei Juniori CC Individual
4 Cupa Romaniei Copii CC Individual
1 Cupa Romaniei Atelaje Individual
1 Cupa Romaniei Dresaj Echipe
2 Cupa Romaniei Dresaj seniori Individual
3 Cupa Romaniei Dresaj juniori Individual
4 Cupa Romaniei Copii Individual
1 Cupa FER Echipe obstacole Echipe
2 Cupa FER Seniori obstacole Individual
3 Cupa FER Copii obstacole Individual
4 Cupa FER Juniori obstacole Individual
5 Cupa FER Tineret obstacole Individual
1 Cupa FER Voltija Echipe
1 Cupa FER Concurs Complet Seniori Individual
2 Cupa FER Juniori CC Individual
3 Cupa FER Copii CC Individual
1 Cupa FER Atelaje Echipe
1 Cupa FER Dresaj Echipe
2 Cupa FER Dresaj seniori Individual
3 Cupa FER Dresaj juniori Individual
4 Cupa FER Dresaj copii Individual
1 MP Bucuresti Dresaj Individual
2 Derby Obstacole Individual

8. Criterii ale cailor = 6

1 Ponei CC Individual
2 Ponei Dresaj Individual
3 Nivel E Obsatacole Individual
4 Nivel D Obsatacole Individual
5 Nivel C Obsatacole Individual
6 Nivel B Obsatacole Individual

9. Criterii = 13

1 Amatori CC Individual
2 Preliminar Dresaj Individual
3 Elementar Dresaj Individual
4 Mediu Dresaj Individual
5 Avansati Dresaj Individual
6 Amatori Dresaj Individual
7 Amatori an I Obstacole Individual
8 Amatori an II Obstacole Individual
9 Incepatori (prescolari) Voltije Individual
10 Scolari Voltije Individual
11 Juniori Voltije Individual
12 Pas de deux maxim 12 ani Voltije Echipe
13 Pas de deux minim 12 ani Voltije Echipe

10. Campionate pe vârste = 5

1 Prenovici 5 ani CC
2 4 ani Obstacole
3 5 ani Obstacole
4 6 ani Obstacole
5 7 ani Obstacole

 

NIVELUL COMPETIŢIILOR ŞI LICENŢE

• probe de obstacole ≥1,40 m; dresaj Intermediara I, CC ***, CA***
• probe de obstacole≥1,30 m; dresaj: Tineret, Sf. Gheorghe, CC **, CA**
• probe de obst.≥ 1,20 m; dresaj: juniori; Avansaţi; CC*, CA*, CE 60 km
• probe de obstacole ≥1,10 m; dresaj Mediu; CE 40 KM; probele de voltijăcampionat individual şi cupă FER echipe;
• probe de obstacole ≥1,00 m; CE 20 KM
• probe de obstacole ≥0,90 m; probele de voltijă- criterii
În funcţie de rezultatele anului precedent, de bonusurile acumulate în timpul anului la obstacole.

PREMII
Regulamentul General FEI prevede la Art. 128 ca premiile revin ca formă a rambursării unor cheltuieli, proprietarilor.
Premiile vor fi impozitate conform normelor, şi evidenţiate în documente justificative .
În principiu, premiile (minim 5) se acordă conform grilei de repartizare. Organizatorii pot oferi premii respectând progresia de dificultate. Premiile speciale sunt exceptate de la acest regim.

Nr.part./Loc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
<21 30 25 20 15 10
21 – 25 30 25 20 15 5 5
26 – 30 30 25 20 10 5 5 5
31 – 35 30 25 20 7 6 5 4 3
36 – 40 30 25 20 6 5 5 4 3 2
41 – 45 30 25 20 5 4 4 4 3 3 2

Comitetul de organizare trebuie să specifice în avanprogramul concursului după care dintre cele două grile de repartizare a premiilor se lucrează sau ce grilă de repartizare se aplică la fiecare probă.

TAXE ÎNSCRIERI ŞI TAXE DE BOXĂ

În cazul în care se prevăd premii în bani, CO-urile pot stipula taxe de înscriere în funcţie de standardul condiţiilor de concurs (starea terenurilor, obstacole, instalaţii, facilităţi, cronometraj electronic, căluşi de securitate, etc.). La şedinţa tehnică, o comisie compusă din delegatul tehnic, preşedintele Juriului sau un delegat al acestuia şi un reprezentatnt al călăreţilor (nu din cadrul clubului gazdă), poate amenda nivelul taxei de start, ce poate varia între 2 % si 5 % (praguri exprimate în raport cu cuantumul premiilor).
Perceperea taxelor de boxa este la latitudinea CO (nu mai mult de 50 de lei/boxă/zi), căruia îi şi revin (cu excepţia altor prevederi de coorganizare). Toate informaţiile legate de premii şi taxe trebuie să fie incluse în Avant program şi Program .
Pentru o mai eficientă organizare a competiţiilor, cluburile sunt atenţionate asupra termenelor de predare a înscrierilor:

Inscriere de principiu 30 zile 25 La CO
Inscrieri nominale 15 zile La CO
Inscrieri definitive Sedinta tehnica La secretariat JT
Modificari 1 ora dupa ultima proba a zilei La secretariat JT

Cu 30 de minute înaintea startului în probă, nu se mai acceptă modificări decât cu motive întemeiate (cu avizul medicului veterinar sau uman) şi cu aprobarea expresă a Preşedintelui JT.

 
CAPITOLUL IV CONDIŢII TEHNICE
 
TABEL SINTETIC PROBE DRESAJ

Nr. Proba Conditii de participare sportivi/cai Progresie Conditii pentru titlu Observatii Clasament
1.0 Campionat copii ≤ 14 ani Test FEI Preliminar copii + Test FEI echipe 51% Zabaluta Cumularea rezultatelor la ambele progresii;in caz de egalitate, se ia in considerare progresia superioara
1.1 Campionat juniori ≤ 18 ani Juniori FEI 51% Zabala
1.2 Campionat tineret ≤ 21 ani Tineret FEI 51% Zabala
1.3 Campionat seniori Sf.Ghe. ≥ 16 ani Sf.Ghe. 51% Zabala
1.4 Campionat seniori Int.I ≤ 16 ani Int.I + Free Style 51% Zabala
1.5 Echipe seniori ≤ 16 ani Avansaţi FEI si/sau Sf.Ghe. 51% Zăbăluţa sau zăbala Cele mai bune 2 rezultate din 3
2.1 Criteriu Preliminar Minim 12 ani Preliminar FEI 51% Zăbăluţa
2.2 Criteriu Elementar Minim 12 ani Elementar FEI 51% Zăbăluţa
2.3 Criteriu Mediu Minim 14 ani Mediu FEI 51% Zăbăluţa
2.4 Criteriu Avansati Minim 14 ani Avansati FEI 51% Zăbăluţa sau zabala
2.5 Ponei începatori 9 – 12 ani; HC 8 ani Test ponei incepatori 51% Zăbăluţa
2.6 Ponei avansati 9 – 14 ani Test ponei avansati 51% Zăbăluţa
3.1 Criteriu Amatori Conform licenta Amatori 51% Zăbăluţa
4.1 Marele premiu al Orasului Bucuresti Minim 16 ani Sf.Ghe. + Int.I + FS 51% Zăbăluţa Se cumulează notele de la acelaşi cuplu
4.2 Cupa României individual Minim 16 ani Sf.Ghe. + Int.I + Free Style 51% Zăbala
4.3 Cupa României echipe Minim 16 ani Sf.Ghe. + Int.I + Free Style 51% Zăbala
4.4 Cupa României copii Maxim 14 ani Test FEI Preliminar copii + Test FEI echipe 51% Zăbăluţa
4.5 Cupa FER individual Minim 14 ani Mediu + Avansaţi + Free Style 51% Zăbăluţa sau zabala
4.6 Cupa FER echipe Minim 14 ani Mediu + Avansaţi 51% Zăbăluţa sau zabala
4.7 Cupa FER copii Maxim 14 ani Test FEI Preliminar copii + Test FEI echipe 51% Zăbăluţa

 
DISPOZIŢII FINALE DRESAJ
 
 
1. Pentru a participa în probele de dresaj, sportivii au nevoie de o licenţă corespunzătoare eliberată de FER.
2. Accesul pe nivele se va face în funcţie de membrul inferior al cuplului. De ex.: un călăreţ de nivel Sf. Gheorghe poate încăleca în probe de Mediu un cal aflat la acest nivel, aşa cum un cal de Int.1 poate fi încălecat la Avansaţi de un călăreţ de acest nivel.
3. În cazul in care un cal nu a mai luat startul în ultimii doi ani la nivelul atins anterior, el este retrogradat la cerere.
4. Un cal poate participa în maximum 2 probe pe zi, în afară de Freestyle.
5. Din 2005, operează, cf. art. 422 FEI (modificat), următoarele condiţii de participare:
5.1. începind cu testul Sf. Gheorghe, vârsta minimă a cailor este de 7 ani;
5.2 pentru Grand Prix, vârstaminimă a cailor este de 8 ani;
5.3. sunt admişi cai cu orice origine, având înălţimea minimă de 149 cm (inclusiv potcoavele).
6. Într-o probă, un concurent poate încăleca maximum 3 cai, sub rezerva numărului de starturi (dacă sunt prea puţine, pentru a asigura intervalul de 1 oră între caii aceluiaşi călăreţ, al treilea cal va fi refuzat).
7. Startul în finala campionatului este condiţionat de următoarele :
7.1. călăreţul să se fi clasat în minimum 2 concursuri la categoria respectivă, sau superioară (inclusiv la concursuri internaţionale);
7.2. calul să se fi clasat în minimum 2 concursuri la categoria respectivă, sau superioară(inclusiv la concursuri internaţionale).
8. Clasamentul pe cuplu de probe se va face prin cumularea bonusurilor. La probele pe echipe, progresia superioara va fi bonificată cu 1.5.
9. În caz de egalitate, va fi declarat câştigător:
9.1. cel mai bine clasat în progresia de dificultate superioară;
9.2. în funcţie de notele colective pe progresie ;
9.3. în funcţie de notele artistice în probele de Free Style.
10. Fiecare club are dreptul să participe cu o singura echipă. Un cal poate concura la copii sau la juniori cu un copil sau junior, iar la probele de seniori poate concura cu un senior. În cadrul unei cupe, un cal nu poate concura cu călăreţi diferiţi şi să nu depăşească 2 probe pe zi fără Free Style.
11.Ţinuta + harnaşament:
11.1. – juniorii, amatorii şi seniorii până la nivelul Sf Gheorghe au dreptul să intre în concurs fără frac şi joben, cu ţinuta de obstacole şi mănuşi albe sau negre la uniformă, cravata sau eşarfa este obligatorie, toca sau casca de protecţie este obligatorie. La copii şi ponei, pintenii sunt opţionali, la celelalte probe sunt obligatorii şi trebuie să fie metalici. Cravaşa nu este permisă la copii, juniori, ponei, Sf.Ghe şi Int.I; la celelalte probe este opţională. Ghetele şi chapsii sunt permise.
11.2. – harnaşament: frâu (în funcţie de nivelul progresiei) şi valtrap.
12. Probele se vor arbitra cu minimum 3 arbitri, dintre care 1 pe latura lungă (B sau E); în cazul în care se va arbitra în 5 toate notele se iau în considerare.
13. Pot oficia şi arbitri străini (N, CI, I), în baza protocoalelor de colaborare cu federaţiile respective.
14. Pentru acordarea titlului, în afara de îndeplinirea 51 %, este obligatorie calificarea pentru finală a minimum trei călăreţi.
15. Se introduce o licenţă anuală a cailor, pentru a permite libertatea de mişcare a acestora şi dreptul de a fi încălecaţi într-o competiţie de călăreţi legitimaţi la cluburi diferite.
 
 
OBSTACOLE TABEL SINTETIC PROBE OBSTACOLE

 

Nr.

Proba

Conditii participare

Nr.obst.

H (cm)

L (cm)

V (m/min)

Art.reg.FEI

Observaţii

Clasament

1.0

Campionat copii

≤14 ani

10/12

100

110

350

Art.238.1.1, 238.1.2

 

 

1.0

Finala copii

≤ 14 ani

M1:12/15

M2:11/14

M3:10/13

110

110

115

130

130

130

350

350

350

Art.238.1.1

Art.238.1.1

Art.238.2.1

Clasare 3 zonale

Se cumulează punctele din cele 3 manşe. In caz de egalitate pentru primul loc, se face un baraj; pentru celelalte egalitati timpul din M3 claseaza..

1.1

Juniori debutanţi

≤ 18 ani/anul I

10/11

100

110

350

Art.238.1.2

 

Primii 5 în finală au dreptul să participe la finala vârstei reale.

1.2

Campionat 16 ani

≤ 16 ani

11/13

110

130

350

Art.238.1.2, 245.3

 

 

1.2

Finala 16 ani

≤ 16 ani

M1:12/15

M2:11/14

M3:10/13

115

120

120

135

140

140

350

350

350

Art.238.1.1

Art.238.1.1

Art.238.2.1

Clasare 3 zonale

Se cumulează punctele din cele 3 manşe. In caz de egalitate pentru primul loc, se face un baraj; pentru celelalte egalitati timpul din M3 claseaza..

1.3

Campionat 18 ani

≤ 18 ani

11/13

120

140

350

Art.238.1.2, 245.3

 

 

1.3

Finala 18 ani

≤ 18 ani

M1:12/15

M2:11/14

M3:10/13

130

130

130

150

150

150

350

350

350

Art.238.1.1

Art.238.1.1

Art.238.2.1

Clasare 3 zonale

Se cumulează punctele din cele 3 manşe. In caz de egalitate pentru primul loc, se face un baraj; pentru celelalte egalitati timpul din M3 claseaza..

1.3

Echipe juniori

≤ 18 ani/an II

12/15

120

140

350

Art.264.1.2, 1.6.1.7, 3.6., 4.2., 6.8

 

9.2.2

1.4

Campionat tineret

14 – 21 ani

11/13

130

150

350

Art.238.1.2

Art.245.3

 

 

1.4

Finala tineret

14 – 21 ani

M1:12/15

M2:11/14

M3:10/13

130

135

135

 

150

150

150

350

350

350

Art. 239 &263

Art.238.1.1

Art.238.2.1

Calificare: 2 probe de 130 cu max.8 puncte si 1 de 140 cu max.12 puncte

Se cumulează punctele din cele 3 manşe. In caz de egalitate pentru primul loc, se face un baraj; pentru celelalte egalitati timpul din M3 claseaza..

1.5

Campionat seniori

≥16 ani/an II

12/15

130

150

350

Art.238.2.2

 

 

1.5

Finala seniori

Minim 16 ani/ an II

M1:12/15

M2:11/14

M3:10/13

135

140

145

150

160

170

350

375

400

Art.239 & .263

Art.238.1.1

Art.238.2.1

Conditii finala: 2 probe de 130 cu max.8 puncte si 1 de 140 cu max.12 puncte

Se cumulează punctele din cele 3 manşe. In caz de egalitate pentru primul loc, se face un baraj; pentru celelalte egalitati timpul din M3 claseaza..

1.5

Echipe seniori

Minim 14 ani/an II

12/15

130

150

350

Art.264.1.2, 1.6.1.7,3.6, 4.2, 6.8

 

9.2.2

1.6

Forţă

Minim 16 ani/an II

6

150

170

Art.262.1, 2

 

 

1.7

Campionat amazoane

Minim 12 ani

11/14

120

140

350

Art.238.1.2

 

 

1.7

Finala amazoane

Minim 12 ani

12/15

120

140

350

Art.273.2.1,3,3,1,4.3

Clasare 3 zonale

 

 
TABEL CERINŢE CUPE

 

Nr.

Competiţie

Condiţie de participare

Nr.obstacole

H (cm)

L (cm)

V

Proba / art.

Observaţii

Clasament

2.1.1 Cupe

Copii

 

≤14 ani

10/12

110 /

115 cm

130

350

273.3.2

M1 şi M2 fără cronometru, baraj la cronometru

273.4.2

2.1.2 Cupe

Juniori

≤ 18 ani/an II

12/15

120

140

350

273.3.1

M1 la cronometru, M2 fără cronometru

273.4.1

2.1.3 Cupe

Tineret

≤  21 ani/an II

11/13

130

150

350

273.3.2

M1 la cronometru, M2 fără cronometru

273.4.3

2.1.4 Cupe

Nivel E

≥ 14 ani/an II

12/15

100

120

350

238.1.2 & 245.3

1 cuplu

273.3.1 & 4.1

2.1.5 Cupe

Nivel D

≥ 14 ani/an II

12/15

110

130

350

238.1.2 & 245.3

1 cuplu

273.3.1

2.1.6 Cupe

Nivel C

≥ 16 an/an II

12/15

120

140

350

238.2.2 & 245.3

1 cuplu

273.3.1

2.1.7 Cupe

Nivel B (A-handicap)

≥ 16 ani/an II

12/15

130

150

350

238.2.2

1 cuplu

273.3.1

2.1.8 Cupe

Nivel A

≥ 16 ani/an II

10/13

140

160

375

238.2.1

1 cuplu

238.2.1

2.1.9 Cupe

Echipe

An II

12/15

Maxim 130

Maxim 150

350

264.1.7

M1 şi M2 fără cronometru, baraj – 1 cal

264.9.2.1

2.2

Marele Premiu

≥ 16 ani/an II

M1: 12/15

M2 : 11/14

130

140

140

150

350

375

Art.261.5.2

238.2.1

238.2.2

261.5.2

2.3

Derby

≥ 16 ani/an II

18

110

140

350

277: Barema

Între 1000 şi 1300 m

277

2.3.1

Mini derby

≥ 14 ani/an II

16

100

130

350

277: Barema

Între 800 şi 1000 m

277

4.1

Campionat cai B

Maxim Nivel B.A – hp

11/14

130

150

350

„A”

Clasare la 3 zonale

273.3

4.2

Campionat cai C

Maxim Nivel C

11/24

120

140

350

„A”

Clasare la 3 zonale

273.3

4.3

Campionat cai D

Maxim Nivel D

11/24

110

130

325

„A”

Clasare la 3 zonale

273.3

4.4

Campionat cai  E

Maxim Nivel E

10/21

100

120

300

„A”

Clasare la 3 zonale

273.3.1 & 4.1

5.1

Criteriul Amatori I

An I

 10

80

90

300

„A”

Clasare la 3 zonale

238.1.2

5.2

Criteriul Amatori II

Din anul II

10/12

100

110

300

„A”

Clasare la 3 zonale

238.1.2

 
CAMPIONAT ECHIPE
 

• călăreţii trebuie să aparţină aceleiaşi grupări sportive;
• echipă este formată din 3 călăreţi (se iau în calcul cele mai bune 2 rezultate);
• un călăreţ participă într-o singură echipă (1 călăreţ / 1 cal);
• un club poate alinia doar o echipă;
• accesul cailor în probă este liber, indiferent de clasificarea pe Nivele (cu excepţia celor de nivel F);
• pentru a face parte din echipă, sportivii şi caii trebuie să se fi clasat anterior, cel puţin într-un zonal individual, pe nivel C;
• proba pe echipe (Juniori şi / sau Seniori) se desfăşoară atât la etapa finală, cât şi la Cupe.
 

CUPE – CLASAMENT ECHIPE
 

1. Punctajele atribuite în probe sunt cele conform Cupei Mondiale; nu se va ţine cont de numărul de starturi.
2. Antrenorii nominalizează la şedinţa tehnică cuplurile care vor puncta la clasamentul individual (care vor lua startul primele).
3. Cupa României şi Cupa FER Obstacole se acordă astfel:
• Copii
• Juniori
• Tineret
• Seniori
• Echipă (120cm pentru Cupa FER şi 130cm pentru Cupa României)
Pentru seniori individual se iau în calcul următoarele bonusuri, după cum urmează:

E x 1

D x 1

C x 1

B x 1.5

A x 2

 

CAMPIONAT PE VÂRSTE
 

 

Dimensiuni (cm)

 

 

Categoria

Zone

Finala

Combinaţii

Articole

4 ani

100/110

105/110

1 dublă

273., 2.1.,3.1

5 ani

105/120

110/130

1 dublă

273., 2.1.,3.1

6 ani

115/130

120/140

2 duble

273., 2.1.,3.1

7 ani

120/135

130/150

1 dublă + 1 triplă

273., 2.1.,3.1

 

Se introduce Grand Prix-ul cu un număr de 4 etape şi o finala. Prima etapă se va desfăşura pe dimensiunile 1,35-1,40 m înălţime, 1,45 m lărgime; etapa a 2-a: 1,40-1,45 m înălţime, 1,50 m lărgime; etapa a 3-a: 1,40-1,45 m înălţime, 1,50 m lărgime; etapa a 4-a:1,45 m înălţime, 1,50 m lărgime; finala:1,45 m înălţime, 1,60 m lărgime. Câştigătorul fiecărei etape şi al finalei se va desemna în urma unui baraj la cronometru. Pentru a accede în finalăun călăreţ trebuie să participe la minimum 3 competiţii de nivel corespondent etapelor zonale astfel:
• o etapă zonală şi două competiţii internaţionale
• două etape zonale şi o competiţie internaţională
Rezultatul etapei finale nu este influenţat de rezultatele din etapele calificative.
Grand Prix-ul se desfăşoară pe un parcurs clasic cu baraj la cronometru.
 

DISPOZIŢII FINALE OBSTACOLE
 

1. Se introduce o licenţă anuală a cailor, pentru a permite libertatea de mişcare a acestora şi dreptul da a fi încălecaţi într-o competiţie de călăreţi legitimaţi la cluburi diferite.
2. În clasamentele finale prin adiţiune (Finale de Seniori, 16 ani, MP Bucureşti) se acordă urmatoarele bonusuri, în funcţie de locurile ocupate în probe:
 

Număr de starturi[1]

Loc

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

2

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

1

3

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

1

 

4

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

 

5

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

 

 

6

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

 

 

 

7

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

 

 

 

 

8

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

 

 

 

 

 

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

10

7

6

5

4

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

11

6

5

4

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

5

4

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

4

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] În clasamentul cupelor nu se ţine cont de numărul de starturi.

 

Dimensiuni (cm)

 

 

Categoria

Zone

Finala

Combinaţii

Articole

4 ani

100/110

105/110

1 dublă

273., 2.1.,3.1

5 ani

105/120

110/130

1 dublă

273., 2.1.,3.1

6 ani

115/130

120/140

2 duble

273., 2.1.,3.1

7 ani

120/135

130/150

1 dublă + 1 triplă

273., 2.1.,3.1

 

2. Pentru a participa în probe, călăreţii trebuie să dispună de o licenţă corespunzătoare nivelului acestora .
3. Accesul pe nivele se va face în funcţie de membrul inferior al cuplului. De ex.: un călăreţ de nivel B poate încăleca în probe de D un cal aflat la acest nivel, aşa cum un cal de A poate fi încălecat la E de un călăreţ de acest nivel.
4. Sistemul de promovare şi retrogradare în cadrul nivelelor este după cum urmează:
Indiferent de nivelul în care se regăseşte calul, i se acordă 2 puncte pentru un parcurs efectuat fără penalizări, respectiv 1 punct pentru un parcurs absolvit între 1 şi 4 puncte penalizare. În momentul în care calul a acumulat 25 puncte este obligat să treacă la categoria superioară, dar are dreptul să ia startul în finală, respectând celelalte condiţii, la nivelul în care se regăseşte la 31.12 a anului precedent în Master List.
Dacă, o dată promovat (conform regulamentului sau din propria opţiune), solicitările probei superioare se dovedesc prea dificile şi survine 1 eliminare tehnică (refuzuri sau căzături la obstacol), altele decât medicale sau regulamentare, se procedează la retrogradare (pragul 10 al nivelului inferior). În cazul în care intervin 2 parcursuri cu mai mult de 16 puncte penalizare, se poate solicita revenirea la pragul 10 al nivelului inferior. În vederea testării aptitudinilor cailor, în decursul unui an competiţional, sportivii pot înscrie un cal la o proba superioară, în maxim 2 concursuri (cu excepţia cupelor oficiale şi finalelor de campionat), unde nu se vor atribui puncte bonus pentru nivelul respectiv; promovarea unui cal în proba superioară în cadrul cupelor oficiale atrage automat pierderea dreptului de participare (inclusiv la finale) la categoria minimă prevazută în masterlistul intocmit la sfarsitul anului anterior (calul primeşte puncte la categoria superioară). În cazul în care un cal nu a mai luat startul în ultimii doi ani la nivelul atins anterior, el este retrogradat la cerere. Punctele se acordă doar la competiţiile înscrise în proiectul de calendar, şi numai pentru o probă / fiecare nivel / concurs.
5. Pentru acordarea titlurilor în probele individuale este obligatorie calificarea pentru finală a minimum trei călăreţi; pentru echipe şi cupe trebuie să ia startul minimum 3 formaţii diferite.
6. Startul în finala campionatului este condiţionat de următoarele: călăreţul să se fi clasat în minimum 3 concursuri la categoria respectivă, sau superioară(inclusiv la concursuri internaţionale); calul să se fi clasat în minimum 3 concursuri la categoria respectivă, sau superioară (inclusiv la concursuri internaţionale); pentru caii importaţi, persoana responsabilă trebuie să prezinte lista rezultatelor invocate care să ateste calificarea pentru nivelul respectiv. În lipsa acestora, sportivul va da o declaraţie pe proprie răspundere referitoare la rezultate şi la nivelul de pregătire al calului. Orice încercare de fraudare se sancţionează conform RI. Toate aceste elemente vor fi consemnate în protocolul şedinţei.
7. Calificarea într-o probă superioară atrage automat calificarea şi în probe inferioare (respectând celelalte condiţii).
8. Juniorii debutanţi şi copiii vor efectua în extrasezon sau în sesiuni solicitate de cluburi, altele decât concursurile oficiale, un test de aptitudini pe care, pentru a se putea înscrie în proba de obstacole, trebuie să-l absolve cu minimum 50 % din punctaj.
9. La etapele finale, copiii şi juniorii nu pot lua startul decât în 2 categorii alăturate. Exemplu: copii – juniori (alege 16 ani sau 18 ani), juniori 16 ani – juniori 18 ani sau juniori – tineret (alege juniori 16 ani sau juniori 18 ani şi tineret).
10. Caii prezentaţi in probele de copii, nu pot fi încălziţi sub şa de altă persoană (sub pedeapsa descalificării) decât de sportivul care intră în probă. Aceşti cai pot fi plimbaţi la mână sau pot fi daţi la coardă de către o altă persoană autorizată (precizare din reg. FEI – prevederea din art. FEI se aplică la competiţiile internaţionale).
11. Juniorii debutanţi pot lua startul şi în probele categoriei 16 ani, respectiv F si E.
12. Juniorii au dreptul de a lua startul în criteriile cailor. Accesul se face, însă, în funcţie de încadrarea cailor pe nivele.
13. Concurenţii sunt obligaţi ca pe toată desfăşurarea concursului să poarte casca de protecţie (toca); cascheta militară nu se consideră cască de protecţie. Pierderea tocii implică oprirea concurentului prin semnal acustic pentru a fi recuperaăa (ajutor permis), cronometrul nu se opreşte.
14. Probele de acomodare sunt deschise cailor, copiilor şi sportivilor în primul an de concurs: 8 obstacole (80 – 110 cm) fara combinaţii; concurenţii au la dispoziţie 80″ pentru fiecare cal pentru a face diverse încercări de acomodare.
15. Se introduc probe OPEN (indiferent de nivel cai, vârsta şi licenţă sportivi, legitimare sau locaţie) ce s-ar desfăşura pe 3 categorii, cu handicap, cu recomandarea pentru CO ar fi ca sa prevadă în program câte o probă open / zi, mai puțin la finale şi la Cupele enumerate mai sus.

100/110

110/120

120/130

 

 

16. În toate probele care se desfăşoară în 2 manşe, în ultima manşă startul se dă în ordine inversă.
17. În caz de egalitate, în clasamentele cumulate sau adiţionate, câştigător va fi declarat cel mai bine clasat în proba cu grad superior de dificultate.
18. La toate concursurile, în special finalele de campionat, Cupa României, Cupa FER, MP Bucureşti se pot efectua teste antidoping atât cailor cât şi sportivilor.
19. La finalele de campionat, Cupa României, Cupa FER, MP Bucureşti, cronometrajul se va face electronic.
20. În condiţiile organizării unor probe comune (ca dimensiuni), se pot face clasamente separate pe categorii.
21. În cadrul categoriilor de nivel E, D, C şi B se vor întocmi clasamente separate pe categorii de vârstă astfel: Clasament seniori, Clasament juniori şi Clasament copii. Ultimele două clasamente sunt fără premii suplimentare în bani.
22. Pentru a lua startul în competiţii, călăreţii debutanti sunt obligaţi să încheie cu succes un test de aptitudini.
24. Să se difuzeze imnul României în timpul premierilor la finalele campionatelor nationale
25. Eliminarea din probă să se facă astfel: la probele neoficiale să se admită 3 nesupuneri ale calului, iar în probele oficiale (Cupa României, Cupa FER, finalele de campionat), doar 2;
În probele neoficiale, cea de-a treia nesupunere atrage eliminarea; iar în probele oficiale (Cupa României, Cupa FER, MP al Municipiului Bucureşti şi GP FER), a doua nesupunere atrage eliminarea;
26. Pentru Cupa României, nivelul de acumulare a punctelor în clasamentul anual să pornească de la proba de nivel D inclusiv;
27. Pentru acordarea titlului celui mai bun sportiv la seniori obstacole, sa se ia în considerare şi poziţiile 1 – 6 obţinute la două competiţii GP internaţionale, cu acelaşi coeficient;
 

CAMPIONATUL DE CONCURS COMPLET
 

Prezentul Regulament, elaborat de Comisia de Concurs Complet, nu poate suferi modificari mai tarziu de 30 martie a fiecarui an competitional.
 
 
1.CONDIŢII DE PARTICIPARE
 
I. Categorii de probe
 
1. Prenovici : categorie în care pot lua startul
Cai si Calareti in primul an competitional
Ponei (criteriu) – înălţimea poneiului la greabăn, maxim 148cm fără potcoave, 149cm cu potcoave
Cai cu vârsta maximă de 5 ani (criteriu)
Copii (campionat)-calareti cu varsta 10-16 ani
Amatori (criteriu)
Daca sunt suficienti concurenti pe fiecare categorie, se pot face clasamente separate pentru: ponei, cai si calareti debutanti, cai cu varsta maxima de 5 ani, copii, amatori. Se stabileste la sedinta tehnica, in functie de numarul de inscrieri.

2. Novici (campionat) este o categorie deschisă cailor şi calaretilor care nu s-au clasat în primele 3 locuri la nici un concurs de 1* , însă un călăreţ care nu a participat sau nu a terminat niciodată un concurs de 1* poate lua startul cu un cal de 1*, de asemenea poate lua startul şi cuplul în care calul nu a terminat un concurs de 1* sau nu s-a clasat în primii 3 însă călăreţul este de nivel superior.
In cazul unei pauze competitionale de minim un an orice cal sau calaret care a concurat la nivel de 1* poate reveni si sa ia startul la categoria Novici.

3. Echipe novici (campionat)

4. CNC*sau CCN* (campionat)*:categorie deschisă cailor şi călăreţilor care au terminat cu rezultate calificative cel puţin 2 concursuri de nivel Novici; pe categoria 1* se dispută şi campionatul de juniori.
In cazul unei pauze competitionale de minim un an orice cal sau calaret care a concurat la nivel de 2* poate reveni si sa ia startul la categoria 1*.

5. CNC** sau CCN** (campionat): Categorie deschisă cuplurilor cal călăreţ care au terminat cu rezultate calificative cel puţin 2 concursuri de nivel 1*.
6. Se introduc concursurile de sala organizate in probe singulare de tip Derby sau Cross. Ele se vor arbitra similar probelor in aer liber. Timpul acordat/optim se va stabili de Seful de Pista.
 

II. Vârsta cailor
 

Prenovici:vârsta cailor este limitată doar pentru criteriul cai de 5 ani
Novici:minim 4 ani
CNC*: minim 5 ani
CNC** si CCI*/CIC*/CCI**/CIC**:minim 6 ani
 

III. MER
 

Un rezultat calificativ (MER) este obtinut numai prin finalizarea unui concurs in urmatorii parametrii minimi:
 cel mult 75 p. penalizare la Dresaj,
 0 puncte la obstacole pe Cross,
 maxim 90 de secunde depăşire a timpului optim pe Cross,
 maxim 16 puncte penalizare la proba de Obstacole
Cand este nevoie de un MER multiplu (mai multe rezultate calificative), unul dintre rezultate poate fi obtinut cu 20 de puncte penalizare pe Cross.

CNC* sau CCN*: Din cele doua concursuri calificative de nivel Novici, unul poate sa fie obtinut cu 20 de puncte penalizare pe Cross.
CNC**sau CCN**: Din cele doua concursuri calificative de nivel 1*, unul poate sa fie obtinut cu 20 de puncte penalizare pe Cross.

Concursurile nationale nu sunt calificative pentru nivelul international de 2* sau peste, numai in cazul in care un concurs international ce se dorea sa faca parte din lantul de calificari a fost anulat pe baza conditiilor meteo sau a altor situatii exceptionale (Art.reg.FEI 520.2, Nota).Un astfel de concurs national calificativ pentru internationale trebuie anuntat la FEI cu 4 saptamani inainte si pentru organizarea lui e nevoie de prezenta unui Delegat Tehnic de 3*si 4*.
 
 
IV. Condiţii tehnice
 
 

Formatul unei competitii defineste anumite aspecte tehnice: durata competitiei, intensitatea probei de Cross, ordinea probelor etc. (Art Reg FEI 502.1)
Competitii cu format lung – CCN: se desfasoara obligatoriu in 3 zile, in ordinea D+C+O, lungimea cross-ului este mai mare, solicitand la maxim rezistenta calului.
Competitii cu format scurt – CNC: se poate desfasura intr-o zi sau mai multe, in ordinea D+C+O sau D+O+C, lungimea cross-ului este mai mica, dar intensitatea eforturilor mai mare.
 
 

PRENOVICI
Concursurile la categoria PRENOVICI se pot desfăşura în 2 variante la etapele de calificare pentru finală:

 • CC-PN1: Dresaj-Obstacole-Cross sau
 • CC-PN2: Dresaj –Derby Cross

La Finala Campionatului Naţional de CC-PN, este obligatorie desfăşurarea în format CC-PN1, de-a lungul a 2 sau 3 zile.
CC-PN1
1.Dresaj: regulamentul de bază este cel FEI, iar ca regulament specific probei: se va efectua progresia FEI test preliminar copii A
2. Proba de obstacole : înălţime maximă 65 cm, lărgime maximă 75 cm, viteză 300 mpm, 10 obstacole cu 11 sărituri
3. Proba de Cross: înălţime parte fixă: 60 cm; bulfinch 80 cm; lărgime maximă la vârf: 70 cm, lărgime maximă la bază: 90 cm, diferenţă maximă de nivel 70 cm, viteză 400 mpm, număr maxim de obstacole 8-10, distanţă maximă 800-1100m; este permisă o singură combinaţie de câte 2 elemente, la o distanţă de minim 2 fulee, exclus pe arc de cerc. Secundele de depăşire peste timpul optim, penalizate cu 0.4p/secundă începută.
CC-PN2
1. Dresaj: regulamentul de bază este cel FEI, iar ca regulament specific probei: se va efectua progresia FEI test preliminar copii A
2. DerbyCross: 10-12 obstacole cu maxim 1 combinaţie de maxim 2 elemente la distanţă minimă de 2 fulee, viteză 325 mpm, distanţă 800 – 1100 m, maxim 60% obstacole fixe. Obstacole fixe: înălţime parte fixă: 60 cm; bulfinch 80 cm; lărgime maximă la vârf: 70 cm, lărgime maximă la bază: 100 cm, diferenţă maximă de nivel 70 cm. Obstacole clasice: înălţime maximă 65 cm, lărgime maximă 75 cm. Secundele de depăşire peste timpul acordat, penalizate cu 0.4p/secundă începută.
 
 

• NOVICI
Concursurile la categoria NOVICI se pot desfăşura în 3 variante la etapele de calificare pentru finala: dresaj + derby; dresaj + cross+ obstacole sau dresaj+obstacole + cross. Finala poate avea loc doar în varianta D+C+O (viteza la derby 350 mpm)
1. Dresaj: regulamentul de bază este cel FEI, iar ca regulament specific categoriei: se va efectua progresia FEI CI* 2009 .
2. Proba de obstacole : înălţime maximă 90 cm, lărgime maximă 105 cm, viteză 325 mpm, 10 obstacole cu 11 sărituri.
3.Proba de Cross: înălţime parte fixă: 85 cm; bulfinch 100 cm; lărgime maximă la vârf: 105 cm, lărgime maximă la bază: 170 cm, diferenţă maximă de nivel 120 cm, viteză 470 mpm, număr maxim eforturi 20 (15-20), distanţă 1500-2500m; secundele de depăşire peste timpul optim, sunt penalizate cu 0.4p/secundă începută.
 
 

• CNC/CCN*/CCI*/CIC*
Concursurile la categoria CNC*/CCN* se pot desfăşura în 3 variante : dresaj + derby; dresaj + cross+ obstacole sau dresaj+obstacole + cross. Concursurile in prima varianta, dresaj+derby, nu sunt calificative pentru finala, dar pot fi unul din cele 2 concursuri calificative pentru nivelul superior de 2*. Finala poate avea loc doar în varianta : D+C+O (viteza la derby 400 mpm)
1. Dresaj: regulamentul de baza este cel FEI, iar ca regulament specific categoriei: se va efectua progresia FEI CI* A sau B / 2015 .
2. Proba de obstacole : înălţime maximă 115 cm, lărgime maximă 135 cm, viteză 350 mpm, 10-11/13 eforturi;
3. Proba de Cross: înălţime parte fixă: 110 cm; bulfinch 130 cm; lărgime maximă la vârf: 140 cm, lărgime maximă la bază: 210 cm, diferenţă maximă de nivel 160 cm, viteză 520 mpm, număr maxim eforturi 25-30, distanţă 2500-4500 m; secundele de depăşire peste timpul acordat, sunt penalizate cu 0.4p/secundă începută.
 
 

• CNC/CCN/CIC**/CCI**
1. Dresaj: regulamentul de baza este cel FEI, iar ca regulament specific categoriei: se va efectua progresia FEI CI** A sau B / 2015
2. Proba de obstacole : înălţime maximă 120 cm, lărgime maximă 140 cm, viteză 350 mpm, obstacole/ eforturi 10-11/14;
3. Proba de Cross: înălţime parte fixă: 110 cm; bulfinch 130 cm; lărgime maximă la vârf: 140 cm, lărgime maximă la bază: 210 cm, diferenţă maximă de nivel 160 cm, viteză 550 mpm, număr maxim eforturi 30-35, distanţă 3025-5500 m ; secundele de depăşire peste timpul acordat, sunt penalizate cu 0.4p/secundă începută.
 
 

V. Clasificare (Art. Reg. FEI 528)
La dresaj notele acordate de arbitri concurentilor sunt transformate in puncte penalizare. La Cross sunt adunate punctele penalizare la obstacole cu cele pentru depasirea timpului optim. La Obstacole se cumuleaza punctele penalizare la obstacole cu cele pentru depasirea timpului acordat. Eliminarea la una dintre probe atrage eliminarea din competitie. Castigator este cuplul care a strans in cele 3 probe cele mai putine puncte penalizare.
 
 

VI. Proba de Cross (Cap Reg FEI 9)
 
 
Timpul optim se calculeaza in functie de distanta aleasa si de viteza impusa. Depasirea timpului optim este penalizata, dar nu este recompensata devansarea lui. Exista si un timp limita, de doua ori valoarea timpului optim.
 
 

Penalitati pe Cross (Art Reg FEI 548)
 
 
Novici si Prenovici
-primul refuz, prima derobare sau volta 20 de puncte penalizare
-al doilea refuz, a doua derobare sau volta la acelasi obstacol 40 de puncte penalizare
-al treilea refuz, a treia derobare sau volta la acelasi obstacol eliminare
-al patrulea refuz, a treia derobare sau volta pe cross eliminare
-cazatura calaretului si a calului eliminare
-calarie periculoasa 25 de puncte penalizare
 
 
Concursuri peste 1*
-primul refuz, prima derobare sau volta 20 de puncte penalizare
-al doilea refuz, a doua derobare sau volta la acelasi obstacol 40 de puncte penalizare
-al treilea refuz, a treia derobare sau volta pe cross eliminare
-cazatura calaretului sau calului pe cross eliminare
-calarie periculoasa 25 de puncte penalizare
 
 

Refuzul
La obstacole mai mari de 30 cm se considera refuz oprirea calului in fata obstacolului.
La obstacole mai mici de 30 cm nu se penalizeaza oprirea urmata imediat de saritura de pe loc si nici deplasarea calului in lateral, stanga-dreapta. Cand oprirea este prelungita sau calul paseste spre inapoi se considera refuz al calului.
Daca dupa impotrivire sau mers inapoi calul, impins la obstacol, se opreste sau paseste din nou inapoi se considera al doilea refuz.
 
 
Derobarea
Derobarea sau trecerea pe langa obstacol a unui cal este considerata ca atare daca fie capul, fie gatul, fie unul dintre umerii calului nu trece printre extremitatile obstacolului delimitat de fanioane.
 
 
Volta
Concurentul poate sa faca volte intre sau in jurul obstacolelor numerotate diferit fara a fi penalizat, cu conditia sa nu fi prezentat calul la cel de-al doilea sau urmatorul obstacol.
In combinatii se penalizeaza voltele intre elementele combinatiei sau voltele in jurul unui obstacol din combinatie.
Dupa refuzul la unul dintre elementele combinatiei, concurentului i se permite sa reia obstacolele din combinatie deja sarite fara greseala, cu riscul de a fi penalizat la a doua incercare.
 
 
Cazatura
In cazul calaretului se considera cazatura separarea acestuia de cal astfel incat sa fie nevoit sa reincalece.
In cazul calului se considera cazatura atunci cand simultan umerii si crupa calului ating solul sau obstacolul si solul.
 
 
Obstacole alternative au acelasi numar si litera ca si obstacolul direct. Ele pot sa aiba stegulete marcate cu o linie neagra.
Concurentul poate alege initial o varianta de traseu, iar apoi sa continue pe varianta alternativa fara sa fie penalizat, cu conditia sa nu fi prezentat calul la urmatorul obstacol din prima varianta.
 
 
VII. “Calificarea inversa sau reluarea calificarii” (Art. Reg FEI 522.1)
Incercari repetate nereusite de calificare la un anumit nivel, indiferent de formatul competitiilor, il obliga pe calaret sa isi recalifice calul si sa ii demonstreze capacitatea de a evolua la un nivel inferior. Reluarea calificarii se aplica doar la cal, iar motivele sunt:
• doua eliminari successive pe Cross
• trei eliminari pe Cross timp de un an
De exemplu, un concurent eliminat cu un anumit cal la doua concursuri succesive de 1*, are obligatia sa isi recalifice calul la categoria Novici, respectiv sa demonstreze capacitatea de a concura a calului la Novici, reluand cele doua concursuri calificative pentru 1*.
Motivele principale pentru eliminarea pe Cross sunt:
• trei refuzuri
• cazatura, a calaretului sau a calului
• calarie periculoasa
Daca reluarea calificarii a fost determinata de eliminarea calului la nivele diferite, atunci calul trebuie sa obtina un MER la nivelul imediat inferior categoriei maxime pe care cuplul a concurat si fost eliminat. De exemplu, un calaret este calificat pe 2*, are un rezultat calificativ pe 1*. Dar in urmatoarele 2 concursuri, unul de 1* si celalalt de 2*, este eliminat. El nu mai are dreptul sa concureze la 2*, ci are obligatia sa reia calificarea , obtinand cu calul un rezultat calificativ pe 1*.
 
 
VIII.Dispozitii comune
 
 

• La proba de dresaj pintenii sunt opţionali
• Cravaşa este interzisă lângă manejul de dresaj de concurs
• Frâul complet este interzis la categoriile mai mici decât CC**, la dresaj.
• Vesta de protecţie este obligatorie la toate categoriile, pentru proba de cross.
• Concurentul are obligatia sa poarte pe brat sau pe cizma fisa medicala (Medical Card), ce trebuie sa contina grupa sanguina a sportivului si orice informatii relevante cu privire la o stare medicala mai speciala: lovitura recenta la cap, probleme de sanatate cronice (ex. diabet), alergii etc. (Art 523.1 din Reg FEI)
• Concurentul se poate prezenta la premiere cu tinuta de obstacole sau cross, in functie de ultima proba a concursului.
• La categoria copii şi juniori, părinţii acestora vor da o declaraţie scrisă, pe proprie răspundere că acceptă înscrierea minorului în probă.
• Dupa doua saptamani de competitii consecutive se va acorda in mod obligatoriu un repaus de doua saptamani calului(calul nu va concura urmatoarele doua saptamani)
• Antrenorii sunt obligaţi să depună la şedinţa tehnică o declaraţie pe proprie răspundere că sportivii şi caii sunt pregătiţi pentru a susţine eforturile şi solicitările acestei probe.
• Progresiile de dresaj vor fi trimise odata cu AP.
• In finale organizatorul este obligat sa asigure minum un arbitru strain.
• Inspecţiile medicale (trot up):
o La competiţiile în format dresaj + derby – nu este obligatorie, se poate efectua eventual o observaţie în timpul probei de dresaj
o La competiţiile CCN în format dresaj + cross + obstacole (reg. FEI- long format) : prima inspecţie va avea loc înaintea probei de dresaj, maxim cu 24 ore înaintea probei, iar a doua înaintea probei de obstacole
o La competiţiile CNC în format dresaj + cross + obstacole/dresaj +obstacole +cross (reg. FEI – short format) : prima inspecţie este opţională, dacă nu se ţine, caii trebuie evaluaţi la sosire de către medicul oficial al concursului (vet. din lista oficială), pentru a decide dacă sunt apţi pentru a concura. Orice cal declarat unfit de către medicul veterinar al concursului trebuie raportat imediat Juriului de teren. A doua inspectie este obligatorie daca proba de obstacole se desfasoara ultima.
• În orice moment al competiţiei, Juriul de Teren, în urma consultărilor cu Delegatul Veterinar are dreptul de a elimina un cal din concurs pentru şchiopătură sau dacă se decide că nu este apt să continue ( reg FEI). De asemenea, Juriul de Teren, la recomandarea Medicului de la ambulatoriu, are dreptul sa elimine concurentul, daca exista o indoiala cu privire la posibilitatea de a continua a acestuia.
• Caii trebuie examinaţi de către medicul veterinar imediat după cross, chiar dacă au fost eliminaţi sau au abandonat (FEI).
 
 

Călărie periculoasă :
• Calul scapă de sub control
• Parcurgerea traseului prea repede sau prea încet
• Sărituri repetate de departe
• Numeroase sărituri înaintea sau în urma calului
• Continuarea traseului după 3 refuzuri, cazatura sau orice eliminare
• Săritul unui obstacol care nu face parte din traseu
În aceste condiţii Juriul de teren sau Delegatul tehnic pot sa oprească şi să elimine concurentul sau să îi aplice ulterior sancţiuni: avertisment verbal, cartonaş galben, 25p penalizare, 25 p penalizare + cartonaş galben, eliminare + cartonaş galben
 
 

Abuzul calului (Art Reg FEI 526): se defineste ca orice cruzime sau omisiune ce cauzeaza sau e posibil sa cauzeze durere sau un disconfort inutil calului. Exemplele pot fi:
• Calarirea unui cal epuizat
• Impulsionarea excesiva a unui cal obosit
• Calarirea unui cal evident schiop
• Folosirea excesiva a cravasei, a zabalutei si/sau a pintenilor
• Sangerarea calului pe flancuri sau pe partea dinapoi, ca urmare a folosirii in exces a cravasei si/sau a pintenilor
Folosirea cravasei:
• Cravasa nu trebuie folosita de calaret ca sa-si descarce nervii pe cal.
• Cravasa nu trebuie folosita dupa eliminare.
• Cravasa nu trebuie folosita dupa ce calul a sarit ultimul obstacol al parcursului.
• Cravasa nu trebuie folosita de calaret peste mana ( de ex. cravasa in mana dreapta folosita pe flancul stang).
• Cravasa nu trebuie folosita pentru a lovi capul calului.
• Cravasa nu trebuie folosita pentru a aplica mai mult de 3 lovituri repetate pentru orice fel de incident.
• Daca pielea calului este crapata se considera fara exceptie ca a fost folosita cravasa in exces.
 
 
IX. Calificare Finală
 
 
Conditii comune de calificare pentru finale de campionat: cel putin un concurs calificativ de aceeasi categorie cu finala.
 
 
Novici si Prenovici
 
 cel mult 75 p. penalizare la Dresaj,
 maxim 20 puncte pe Cross,
 maxim 90 de secunde depăşire a timpului optim pe Cross,
 maxim 16 puncte penalizare la proba de Obstacole
1* si 2*
 cel mult 75 p. penalizare la Dresaj,
 0 puncte pe Cross,
 maxim 90 de secunde depăşire a timpului optim pe Cross,
 maxim 16 puncte penalizare la proba de Obstacole

Titlul de campion se acordă la categoriile: copii, novici, echipe novici, 1*, juniori si 2*.
Pentru acordarea titlului de campion este necesară calificarea a 2 călăreţi la individual şi participarea a 2 formații pentru proba pe echipe. O echipă poate consta în 2 sau 3 călăreţi, luându-se în calcul cele mai bune 2 rezultate din 3. Un călăreţ poate încăleca 1 singur cal în cadrul probei de echipe.
În decursul unui an un cal poate participa doar la 2 nivele de dificultate succesive (ex.: novici şi 1 stea)
Finalele vor fi organizate de asa maniera incat caii să poată participa la câte 2 concursuri (Prenovici si Novici / Copii si Juniori / Novici si 1* / 1* și 2*). În acest sens, se impun minimum 2 Finale:

 • Finala de Prenovici (Copii) si CNC1*
 • Finala de Novici (Juniori, Echipe) si CNC 2*

 
 
X. Contestatii
 
 
Perioada de jurizare a Juriului de Teren: o ora inainte de prima inspectie veterinara si o jumatate de ora dupa anuntarea rezultatelor, timp in care se pot depune si contestatii adresate Juriului de teren. Ulterior contestatiile se semnaleaza in maxim 48 de la incident in scris/email pe adresa FER.
FER va directiona corespondenta catre membrii comisiei de CC. Comisia analizeaza situatiile sesizate la nivel de disciplina si comunica punctul de vedere in maxim 7 zile de la sesizare. In functie de natura situatiei concluziile comisiei de CC sunt inaintate Comisiei de Disciplina si TAS.
 
 
Atelaje
Regulamentul se regăsește separat.
 
 
Anduranță
Regulamentul se regăsește separat pe site-ul federației: fer.org.ro
 
 

Regulamentul de VOLTIJE
Voltija este o disciplină ecvestră în care sportivii execută mișcări de gimnastică și / sau balet pe spinarea unui cal în mers. Ca atare, este necesară o bună condiție fizică, un echilibru deosebit, ritm, orientare și coordonare, totul fiind clădit pe o relație de muncă în echipă cu calul.
Voltija, din punct de vedere al voltijorului (călărețului) se traduce printr-o serie de elemente acrobatice și artistice care includ încălecări, descălecări, exerciții statice și dinamice, totul executat fiind pe un fond muzical. Calul este condus de către lonjeur prin intermediul corzii, pe un cerc cu diametrul de minim 15 metri. Alura de deplasare a calului este de pas, trap sau galop, în funcție de nivelul competițional.
Disciplina datează din antichitate, când soldații se antrenau pentru luptele călare, executând diverse mișcări în mersul calului, fără a utiliza scărițele sau chiar șaua. Voltija, a avut o prezență efemeră la Jocurile Olimpice din 1924 disputate în Belgia (Anvers), astăzi organizându-se campionate la nivel național, continental și mondial.
Este singura disciplină ecvestră în care femeile și bărbații concurează în probe separate. Sportivii pot evolua la categoria individual, în perechi sau pas-de-deux și pe echipe.
Voltija a fost, este și va fi cea mai bună metodă de inițiere a copiilor în sportul călare. Tot ceea ce implică această disciplină conduce la dezvoltarea echilibrului călare, a încrederii în sine, precum și la consolidarea relației cu calul. Practicată la nivel non-competițional, se adresează în mod deosebit copiilor cu diverse forme de handicap fizic sau psihic.
 
 

                  REGULAMENT COMPETIȚIONAL 2016
 
 

      Criterii generale de participare:
1. Apartenența la un club sau asociație afiliată FER este obligatorie;
2. În ziua concursului se va prezenta adeverință de la medicul de familie sau policlinica sportivă aferentă.
3. Echipamentul corect prevede purtarea costumului de gimnastică și a cipicilor. Este interzisă cu desăvârșire utilizarea unor elemente decorative care stânjenesc sau chiar împiedică mișcarea liberă a sportivului sau a calului. În probele pas-de-deux și cele pe echipe, echipamentul și fondul muzical trebuie să sugereze uniformitate.
4. Muzica pe care se desfășoară exercițiile trebuie pusă la dispoziția responsabilului cu sonorizarea, cu minimum jumătate de oră înaintea startului.
5. Este indicată utilizarea numerelor de concurs, aplicate de preferință pe spatele sau piciorul voltijorului.
6. Fiecare concurent ia câte două starturi, în programul de exerciții impuse, respectiv în cel de exerciții liber alese.
7. Un cal poate fi folosit cel mult în 6 starturi individuale la pas, pentru programul impus și liber. Între două evoluții ale aceluiași cal trebuie să existe un interval de minim o oră.
 
 

Structura și criteriile competițiilor în anul 2016:
● Campionate naționale: individual, conform criteriilor de mai jos:
● Cupa Federației: individual.
● Criterii: – Preșcolari ≤ cu 7 ani
– Școlari I – intervalul 8 – 10 ani
– Școlari II – intervalul 10 – 12 ani
– Copii – intervalul 12-14 ani
– Juniori I – intervalul 14-16 ani
– Juniori II – intervalul 16-18 ani
În probele individuale clasamentele pentru fete și băieți sunt separate în cadrul criteriilor.
Pentru primele trei criterii, respectiv Preșcolari, Școlari I și II, alura de deplasare a calului este cea de pas, atât pentru runda de exerciții impuse, cât și pentru cea de exerciții libere.
Pentru criteriul Copii, alura de mișcare a calului este cea de trap pentru exercițiile impuse și de pas pentru programul liber ales.
Sportivii din categoriile Juniori I și II, evoluează exclusiv la galop.
 
 
Cerințe și condiții:
1. Sportivii (voltijorii) participanți, indiferent de criteriul căruia aparțin trebuie să execute o serie de exerciții impuse și un program freestyle (liber ales) în cadrul căruia există de asemenea câteva elemente obligatorii. Proba de exerciții impuse nu este cu limită de timp. Elementele obligatorii din prima rundă se vor executa în ordinea precizată aici, cele din freestyle pot fi inserate aleator. Proba de liber alese se desfășoară obligatoriu pe un fond muzical și durează (de preferat) 90 de secunde, incluzând o suită de minim 6 (preșcolari) sau 8 (școlari) elemente combinate, care sunt statice și dinamice. Exercițiile statice vor fi menținute câte 4 timpi.
2. Cronometrarea se face de către Președintele Juriului de Teren și începe în momentul în care sportivul a atins calul sau mânerele, încetând în momentul aterizării. În caz de căzătură, se oprește cronomentrul și muzica, acestea repornind în momentul revenirii pe cal.
3. Accesul în teren pentru start, se face în următoarea ordine: lonjeurul cu calul, sportivii aliniați de la mare la mic și antrenorul. Toți sportivii unei echipe, care concurează pe același cal vor intra împreună în teren. Antrenorul însoțește obligatoriu echipa pentru a ajuta la încălecare. Pentru sportivii în primul an de concurs, este permisă însoțirea de către antrenor, pe toată durata evoluției.
4. În caz de timp nefavorabil, competiția se poate organiza în sală, pe cal artificial, pentru criteriile Preșcolari, Școlari I și II.
5. Participarea la finală este condiționată de minim o clasare în campionat. Finala se va desfășura obligatoriu pe cal. Pentru acordarea titlului de campion, este necesară prezența la finală a sportivilor reprezentanți a minim trei echipe.
 
 

Elemente impuse în programul obligatoriu și cel liber ales:
 
 
Preșcolari, program obligatoriu: – 1. încălecare asistată
– 2. poziția de bază
– 3. steagul
– 4. moara
– 5. stând pe genunchi
– 6. descălecare simplă pe interior
Preșcolari, program liber ales: – 1. banca scurtă în față
– 2. prințul cu mâinile lateral
– 3. lebăda
– 4. îngerașul cu mâinile înainte

Școlari I, program obligatoriu: – 1. încălecare asistată
– 2. poziția de bază
– 3. steagul
– 4. moara
– 5. stând în picioare
– 6. descălecare simplă pe interior
Școlari I, program liber ales: – 1. croitor (poziția turcească)
– 2. semisfoara cu mâinile pe inele
– 3. poziția de flotare
– 4. îngerașul cu mâinile lateral

Școlari II, program obligatoriu: – 1. încălecare asistată
– 2. poziția de bază
– 3. steagul
– 4. moara
– 5. stând în picioare
– 6. swing (pluta) cu picioarele depărtate la nivelul umerilor
– 7. descălecare simplă pe interior

Școlari II, program liber ales: – 1. croitor (poziția turcească)
– 2. semisfoara
– 3. steagul cu piciorul ridicat spre direcția de mers
– 4. steluța
 
 

Criterii de notare pentru sportivi:
 
 
Fiecare probă primește câte 4 note egale ca pondere, ținându-se cont de programul respectiv. Juriul de teren este indicat a se compune din 2, ideal 4 arbitrii, a căror responsabilitate este de a aprecia următoarele aspecte ca un ansamblu:
– Evaluarea calului, care începe în momentul intrării acestuia pe teren și se termină la finalul exercițiului.
– Imaginea de ansamblu a voltijorului și a exercițiului.
– Armonia și acordul mișcărilor cuplului.
– Siguranța și echilibrul pe parcursul prestației.
– În programul liber se vor urmări: armonia mișcărilor cu muzica, secvența exercițiilor ca un întreg, execuția corectă a celor 4 figuri obligatorii, gradul de dificultate și tranziția de la un element la altul.
 
 
Programul obligatoriu:
 

 • Scor

  Coeficient

  A

  Nota calului

  25%

  B

  Exercițiu

  25%

  C

  Exercițiu

  25%

  D

  Exercițiu

  25%

 
Programul liber ales:
 

 • Scor

  Coeficient

  A

  Nota calului

  25%

  B

  Tehnic

  25%

  C

  Artistic

  25%

  D

  Ansamblu

  25%

 
 

Erori tehnice des întâlnite și penalizări:
– Poziție și postură deficitare.
– Crispare și lipsa controlului asupra mișcărilor corpului.
– Întârziere între elementele exercițiului și lipsă de continuitate.
– Absența armoniei cu calul.
 
 
Penalizări:
 

 •  

  Erori minore

  Erori medii

  Erori majore

  Deduceri puncte pentru

  0 -1

  1 – 2

  2 – 3

  Amplitudine

  satisfăcătoare

  slabă

  lipsă

  Continuitate

  ușoare sincope

  întârzieri

  întreruperi

  Extensie

  mici devieri

  erori vizibile

  lipsă

  Controlul mișcărilor

  puțin sesizabil

  postură modestă

  absența controlului

  Armonia cu calul

  inexactități

  mișcări în dezacord

  la limita căzăturii

  Echilibrul

  mici pierderi

  pierderi repetate

  schimbarea poziței

 
 
Lonjeurul:
      Trebuie să conducă într-o manieră corectă calul în arenă, executând un tur al arenei în trap, înainte de a se opri pentru salut, cu fața la juriu. Calul trebuie poziționat la nivelul umărului, lonjeurul sincronizându-și pașii cu trapul calului.
      După oprire și salut, acesta trebuie să stea în centrul cercului, rotindu-se pe piciorul stâng, având în vedere lonjarea exclusiv pe această mână. Deși nu este de dorit, se acceptă ca lonjeurul să facă un cerc mic, concentric cu cel executat de cal. Pe tot parcursul probei, el trebuie să fie astfel poziționat încât să reprezinte vârful unui triunghi a cărui bază este corpul calului.
      Pe parcursul prezentării și a salutului, calul trebuie să stea imobil, în sprijin egal pe cele patru membre, părăsind această poziție doar la intervenția lonjeurului, ulterior părăsirii cercului de către sportivi.
 
 
Prezentare și echipament:
– Se apreciază ținuta generală a calului: stare de întreținere, toaletaj, etc.
– Frâul va fi corect ajustat, la fel și dârlogii laterali, pentru a nu creea disconfort calului, dar nici nesiguranță sportivului.
– Chinga, valtrapul și pad-ul vor fi corect poziționate și fixate.
– Toate capetele de curea vor fi trecute prin găici.
– Este permisă utilizarea capișoanelor, bandajelor și a jambierelor.
 
Criterii de notare pentru ansamblul cal – lonjeur:
 

 

10

Ajutoare și îndemnuri aproape invizibile. Poziție și echipare impecabilă a lonjeurului, cu o utilizare adecvată a biciului. Lonja este permanent întinsă, demonstrând calitatea contactului.

9

Ajutoare corecte. Lonja nu este permanent întinsă, uneori atârnă puțin, datorită greutății sale.

8

Lonjeurul se deplasează circular, formând un cerc cu diametrul de aproximativ un m.

7

Apar imperfecțiuni ale ajutoarelor, care devin uneori ineficiente. Lonjeurul se deplasează circular, aproximativ un m.

6

În unele momente ajutoarele sunt incorecte, lonja este deseori răsucită și / sau lăbărțată, lonjeurul se deplasează circular aproximativ 1 m.

 

5

Uneori ajutoarele sunt incorecte. Se utilizează frecvent vocea. Lonja este aproape tot timpul largă, lonjeurul se deplasează pe un  cerc cu diametrul mai mare de un m. Echipamentul său și harnașamentul calului lasă de dorit, sau sunt incorecte.

 

4

Lonjeurul deranjează calul, utilizează constant biciul, lonja este tot timpul largă. Deplasarea circulară se face pe un diametru mai mare de 3 m, se pierde timp pentru ajustarea echipamentului.

3

Ajutoarele sunt aplicate des grosolan, se folosește excesiv biciul. Lonja este tot timpul largă și / sau răsucită.

2

Lonja este întotdeauna largă.

1

Lonja este întotdeauna largă.

 
 
 
 
DISPOZIŢII FINALE COMUNE
 
 
1. Categoriile de vârstă au ca referinţă anul când respectiva vârstă este atinsă.
2. Pe toata durata desfăşurarii competiţiilor concurenţii sunt obligaţi ca, indiferent de ce activitate execută – plimbare cai, antrenament, concurs – să ataşeze numerele de identificare la frâu sau căpăstru; înscrierile definitive vor conţine pe lângă celelalte elemente şi numărul de identificare a calului .
3. Din raţiuni de securitate, în probele de obstacole şi concurs complet, legarea scăriţelor este interzisă .
4. În probele de obstacole şi concurs complet, concurentul care a provocat răni prin utilizarea pintenilor va fi succeptibil de sancţiuni şi va fi obligat să renunţe la ei .
5. Utilizarea oricărui produs de sensibilizare este interzisă sub pedeapsa eliminării; conform ultimelor reglementări FEI, stewardul poate controla eventualele abateri, îndepărtând bandajele sau jambierele cailor, după probă.
6. În acelaşi interval concurenţii sint obligaţi să poarte asupra lor un bilet în care vor fi specificate grupa sanguină, eventuale tratamente medicale pe care le urmează , medicamente şi substanţe la care sunt alergici.
7. După înscrierea definitivă un cal nu mai poate fi retras din probă sau baraj decât la recomandarea scrisă a medicului şi cu aprobarea preşedintelui juriului; calul retras nu mai poate continua competiţia decât după o nouă inspecţie veterinară.
8. În vederea testării aptitudinilor cailor, în decursul unui an competiţional sportivii pot înscrie un cal la o probă superioară, în maxim 2 concursuri (cu excepţia cupelor oficiale şi finalelor de campionat, MP Bucureşti şi GP), unde nu se vor atribui puncte bonus pentru nivelul respectiv.
9. Proba de Amatori este deschisă amatorilor; pentru a participa în aceste probe ei au nevoie de o licenţă corespunzătoare, eliberată de FER în baza declaraţiei lor potrivit căreia nu câştigă bani încălecând cai sponsorizaţi sau ai altor proprietari, antrenând, sau pentru alte scopuri publicitare. Un amator poate lua startul şi în alte probe decât cele destinate amatorilor până la nivelul C inclusiv, doar cu o licenţă corespunzătoare categoriei la care intră (ex. are licenţă de nivel Amatori + E/D/C).
10. Relaţia între Juriul de teren, ceilalţi oficiali şi cluburile participante (şedinţe tehnice, trageri la sorţi, depuneri de contestaţii, apeluri, etc.), se va face doar printr-o singură persoană, delegată oficial şi expres, de preferinţă antrenorul principal.
11. După fiecare probă se va organiza festivitatea de premiere; concurenţii care nu se prezintă la festivitate pot fi descalificaţi, măsură valabilă şi în cazul nerespectării dispoziţiilor 2, 6
12. La toate competiţiile sportivii vor avea legitimaţia cu viză medicală semestrială efectuată la Dispensarele medicale sportive .
13. La toate competiţiile finale se vor desfăşura inspecţii veterinare .
14. Sportivii care se clasează la Campionate Mondiale, Campionate Europene, Campionate Balcanice, Concursuri Internaţionale Oficiale, Etape de Cupe Mondiale sunt de drept calificaţi pentru finale la disciplina respectivă.
15. FER va conduce de-a lungul sezonului un clasament, care va permite premierea celor mai bune formaţii. De asemenea, rankingul va permite stabilirea celor mai buni sportivi ai anului
16. Se va percepe suma de 5 lei / start către FER. Aceasta taxă va fi dedusă din taxa de start percepută de organizator.
17. Se anulează taxa de organizare de competiţii.
18. Se anulează taxa de sponsorizare.
19. Se va percepe o taxă în valoare de 800 lei pentru organizarea competiţiilor cu caracter neoficial. Taxa se va redirecţiona către FER. Cluburile organizatoare au obligaţia să furnizeze FER clasamentul final al competiţiilor în maxim 48 de ore de la finalizarea competiţiei.
20. Sportivii care intenţionează să participe în competiţii internaţionale au obligaţia să se asigure că sunt înregistraţi la FEI anterior înscrierii în competiţii. Cererile de înregistrare primite cu mai puţin de 2 săptămâni înainte de eveniment vor face obiectul unei taxe de urgenţă de 15 euro.
21. Amatorii trebuie să aibă instructor/antrenor prezent la concurs.
22. Înscrierile se dau pe baza semnăturii antrenorului desemnat; la fiecare concurs să existe o listă a antrenorilor respectivilor sportivi; la minori trebuie să fie prezent instructorul/antrenorul.
 
 
SPONSORIZĂRI
 
 
Concurenţii pot încheia convenţii individuale de sponsorizare, cu condiţia acceptării şi semnării lor de către FER .
În toate competiţiile interne concurenţii pot purta sigla sau logoul fabricantului de echipament sau ca alternativă a unui sponsor dupa cum urmează :
• 400 cmp pe fiecare parte a trăsurii ;
• 200 cmp pe fiecare parte a valtrapului ;
• 80 cmp pe vesta de concurs, la nivelul buzunarului de la piept ;
• în cazul unui al doilea sponsor, 40 cmc;
• 16 cmp pe gulerul cămăşii ;
• banda mediană 2 de pe tocă poate fi folosită ca spaţiu publicitar. Respectivul logo nu poate depaşi 120 cm (24 x5);
• 200 cmp pe mâneca hainei la CC ;
• 100 cmp pe numărul de concurs, pe uniforma personalului de serviciu, sau pe pătura de grajd;

Dacă pe apărătorile unui obstacol se face publicitate unei firme sau unui produs, pe o suprafaţă = 1/2 mp, obstacolul este considerat sponsorizat. Numărul acestor obstacole nu poate depăşi 30 % din întregul parcurs; înregistrarea drepturilor de sponsorizare se face conform RI.
Conform art.140.2 din Statutul FEI, numele calului nu poate fi al unei companii comerciale sau al unui produs; un prefix/sufix comercial poate fi adaugat, după achitarea taxelor prevăzute în RI. În campionatele regionale sau la JO, aceste adaosuri comerciale nu sunt acceptate.

Persoanele care doresc să-si ridice calificarea, sau să debuteze în activitatea de arbitraj, vor depune o cerere scrisă la Registratura FER, către Preşedintele Comisiei de Arbitri, însotită de dovada achitării taxei de 100 lei, urmând să primească bibliografia necesară participării la sesiunile de pregătire în vederea susţinerii unui examen, scris şi practic, la sfârşitul sezonului.
Arbitrii care nu activează timp de 2 ani şi nu participa la sesiunile de actualizare periodică sunt radiaţi din lista naţională.

MODEL DE ÎNTOCMIRE A AVANT PROGRAMULUI

FER şi ……………...
Organizează, la data de …………… concurs de călărie obstacole şi dresaj

Marele Premiu al ………….

CAP. I

1. Comitet de Organizare
• preşedinte ………………………. –
• membru ………………………….. –
• membru …………………………..
2. Directorul concursului …………………
3. Secretar …………………………………………
4. Juriu de teren
5. Şef de pistă ………………………………..
(eventual) ajutor şef de pistă
6. Delegat tehnic …………………………….
7. Comisia de apel (membrii vor fi nominalizaţi la şedinţa tehnică)
• preşedinte ……………………..
8. Comisar șef
• comisari
9. Comisie veterinară
• preşedinte …………………….. –
• membru ………………………….. –
• membru …………………………..
10. Medic de tratament
11. Potcovar …………………………

CAP. II
1. Condiţii de concurs:
– teren concurs : nisip / gazon ; dimensiuni ;
– teren încălzire …………………………………………
2. Cazare cai : paravan / boxă; (taxă sau nu)
furaje (taxă sau nu)
asistenţă veterinară – tarif
potcovit – tarif

CAP. III . A. Program

Vineri (data) orele ……. locul………. inspecţie veterinară
orele ……. locul ………. şedinţa tehnică
Sâmbătă (data) orele ……. orele …….
Duminică (data) orele ……. orele ……. orele …….

CAP. III . B. Condiţii tehnice
proba nr. 1
proba nr. 2
proba nr. 3
proba nr. 4
proba nr. 5
festivitate de premiere
Proba nr. 1 : proba de nivel D ( 110 – 130 cm ); barema A
1 concurent / 2 cai ; taxa ínscriere = 7,5. lei ; valoarea premiilor 150 lei ;
Proba nr. 2 : proba de nivel C ( 120 – 140 cm , riviera 325 cm ) ;
barema A 2 ; 1 concurent 1 cal ; taxa ínscriere = 10 lei ; valoarea premiilor 200 lei ;
Proba nr. 3 : test juniori 16 ani ( Anexa 2 Reg. FER ) etc.

CAP. I V . Diverse

Cazarea delegaţilor se poate face la :
– hotel ………….. tel …………. preţ ………….
– motel …………. tel …………. preţ …………. – etc.

Înscrierile nominale sunt aşteptate până la ……….. .
Cluburile care nu au transmis înscrieri vor plăti o taxă dublă.
Persoana de contact pentru înscrieri şi rezervări ……….. tel ….
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a face, cu aprobarea Juriului de teren, eventuale modificări de detaliu ce vor fi comunicate la şedinta tehnică.

Descarca regulamentul in format word:aici